Błąd
  • XML Parsing Error at 1:646. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:293. Error 9: Invalid character
Ochrona podkowca małego w Polsce

Niezwyk?y nietoperz z podkow? na nosie

Drukuj PDF

Podkowiec ma?y nale?y do najmniejszych krajowych nietoperzy. Wa?y mnie wi?cej tyle co moneta dwuz?otowa. Posiada na na pyszczku wok? nozdrzy naro?l w kszta?cie podkowy, ktra s?u?y mu do echolokacji . Jego futerko na grzbiecie jest jasnobr?zowe a od strony brzucha ja?niejsze szarawe. Ulubionym pokarmem s? komary i inne muchwki. Mo?e ?y? nawet 30 lat.

wi?cej

 

Gdzie lataj? podkowce ze Szczyrzyca?

Drukuj PDF

W sercu Beskidu Wyspowego w Szczyrzycu na strychu klasztoru, znajduj? si? jedno z najcenniejszych stanowisk podkowca ma?ego w naszym kraju. Nieu?ytkowe ogromne poddasze klasztoru, ?yczliwo?? gospodarzy zapewniaj? nietoperzom optymalne warunki do wychowania m?odych.

Więcej…
 

Inwentaryzacja nietoperzy w Bieszczadach

Drukuj PDF

W ramach unijnego projektu "Ochrona podkowca ma?ego w Polsce" realizowanego przez Polskie Towarzystwo Przyjaci? Przyrody "pro Natura" z Wroc?awia przeprowadzono poszukiwania letnich schronie? nietoperzy w Bieszczadach.

Więcej…
 

Film o podkowcu

Drukuj PDF

Nietoperze sp?dzaj?ce zim? w jaskiniach i lochach na lato przenosz? si? ochoczo na poddasza drewnianych budowli. Tak robi? bardzo ju? rzadkie podkowce ma?e i nocki orz?sione, zamieszkuj?ce po?udniow? cz??? Polski. Spokojne strychy znajduj? przede wszystkich w drewnianych ko?ci?kach i starych willach na Pogrzu. Tu wychowuj? potomstwo, a z ko?cem lata na nowo przyst?puj? do godw.

Ochrona drewnianych zabytkw zbiega si? z ochron? nietoperzy dzi?ki dzia?alno?ci fundacji pro Natura. O tej dzia?alno?ci i nietoperzowych przedszkolach opowiada w tym odcinku Rafa? Szkudlarek lider akcji i wieloletni obro?ca nietoperzy.

Film z serii Dzika Polska R?koskrzydli bracia

 

Podkowce z Pustelni ?w. Jana z Dukli

Drukuj PDF

Kilka kilometrw na po?udnie od Dukli na wzgrzu Za?pit znajduje si? Pustelnia ?w. Jana z Dukli. To miejsce magiczne. Z niewielk? neogotycka kaplic?, domem pustelnika i cudownym ?rde?kiem.

Troch? historii

Jak g?osi legenda tu prowadzi? pustelnicze ?ycie ?wi?ty Jan z Dukli. Okres sp?dzony na ?onie natury poprzedzi? jego p?niejsze klasztorne ?ycie. ?wi?ty Jan wst?pi? do Zakonu OO. Franciszkanw, ktry zmieni? po 25 latach na Zakon Bernardynw. Do?y? s?dziwego wieku. Umar? w 1484 roku we Lwowie, gdzie zosta? pochowany. Niemal od razu jego grb sta? si? miejscem licznych pielgrzymek, a wielki rozg?os przynios?y mu otrzymane za jego wstawiennictwem ?aski.

Obecna kaplica, wzniesiona z pocz?tkiem XX-go wieku jest trzeci? ?wi?tyni? w historii Pustelni. Pierwsza budowla powsta?a dzi?ki fundatorce Marii Amelii - wczesnej w?a?cicielce Dukli. To jej w czasie snu objawi? si? ?w. Jan i nakaza? postawi? na wzgrzu ko?ci?ek. Niestety ?wi?tyni? t? zniszczy? po?ar. W jej miejsce powsta?a kolejna drewniana, ktra w latach 1906-1908 zosta?a zast?piona do dzisiaj istniej?c? murowan?.

Więcej…
 

Potrzebna pomoc w liczeniu nietoperzy na Opolszczy?nie

Drukuj PDF

Najwi?ksza polska kolonia podkowca, jednego z najbardziej zagro?onych gatunkw nietoperzy, znajduje si? na Opolszczy?nie. Przyrodnicy postanowili policzy? ca?? ich populacj?.

wi?cej

 


Strona 9 z 14