Błąd
  • XML Parsing Error at 1:646. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:293. Error 9: Invalid character
Ochrona podkowca małego w Polsce

Drukuj PDF

Mi?o nam poinformowa?, ?e projekt pt. "Ochrona podkowca ma?ego w Polsce" zosta? wytypowany do tzw. "najlepszych praktyk".

Więcej…
 

Sezon poszukiwa? kolonii rozrodczych podkowca ma?ego 2012 dobiega ko?ca

Drukuj PDF

Pod koniec sierpnia, letnie kwatery podkowcw zaczynaj? powoli pustosze?. M?ode podkowce, z dnia na dzie? si? usamodzielni?y. Opanowa?y ju? dobrze technik? latania i zdobywania pokarmu.

Nadszed? okres, w ktrym najwa?niejsz? spraw? dla nietoperzy sta?o si? zgromadzenie odpowiednich zapasw t?uszczu, ktre pozwoli?o by im przetrwa? zim?. Dlatego nietoperzowe noce up?ywaj? na intensywnym polowaniu, za? dnie na ?nie w kryjwkach, po?o?onych jak najbli?ej ?erowiska.

Więcej…
 

Radziechowskie drzewa

Drukuj PDF

Dnia 14-stego sierpnia 2012 roku, w trakcie prowadzenia rutynowych dzia?a?, cz?onkowie PTTP "Pro Natura" dostrzegli, ?e w korycie potoku Wie?nik, w miejscowo?ci Radziechowy prowadzona jest wycinka drzew. Zadrzewienia te stanowi?y dogodny ci?g komunikacyjny oraz by?y cennym ?erowiskiem wykorzystywanym przez miejscow? kolonie podkowcw ma?ych.

Więcej…
 

Telemetria - Szczyrzyc 2012

Drukuj PDF

Ju? po raz trzeci podkowcom ma?ym zamieszkuj?cym strych klasztoru w Szczyrzycu zosta?y za?o?one nadajniki. Celem bada? jest zdobycie jak najwi?cej informacji o sposobie ?erowania nietoperzy.

W tegorocznych badaniach oprcz pracownikw projektu, bior? udzia? studenci i naukowcy nast?puj?cych uczelni: Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, Uniwersytetu Przyrodniczego we Wroc?awiu, Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu . W obserwacjach wzi??a udzia? tak?e m?odzie? z IV LO w Poznaniu i Gimnazjum nr 12 w Poznaniu.

Więcej…
 

Mamu?ki

Drukuj PDF

Nietoperzowe mamy bardzo troskliwie opiekuj? si? m?odymi. M?ode nietoperze, s? otoczone matczyn? opiek? oko?o 6 tygodni. Jest to naprawd? d?ugie dzieci?stwo, ktre rzadko wyst?puje w przyrodzie u tak ma?ych ssakw. Dla porwnania mysz domowa, ktra mniej wi?cej jest podobnej wielko?ci jak podkowiec, otacza swoje ma?e opiek? przez 3 tygodnie.

Zapraszamy do obejrzenia fotografii podkowcowych mamusiek zrobionych podczas tegorocznego lata.

Więcej…
 

?l?sk bogatszy o kolejne podkowce!

Drukuj PDF

?l?sk od zawsze kojarzony by? z w?glem oraz przemys?em ci??kim. Patrz?c jednak na ostatnie doniesienia naszych pracownikw terenowych, mamy nadzieje, ?e ju? za nied?ugo b?dzie rwnie? kojarzony z podkowcami.

Jak wykazuj? badania terenowe prowadzone w Beskidzie ?l?skim oraz ?ywieckim, na obszarze tym mo?e mieszka? wi?cej nietoperzy ni? dotychczas s?dzono. W przeci?gu jednego miesi?ca natrafiono tam na dwie nieznane dot?d kolonie rozrodcze podkowca ma?ego, ktrych ??czna liczebno?? przekracza 200 osobnikw!

Dla wszystkich mi?o?nikw, naszego ma?ego nietoperza, to bardzo dobra nowina. Mimo to, mamy ci?g?a nadziej?, ?e to nie s? ostatnie tego typu odkrycia w tym roku.

Więcej…
 


Strona 4 z 14