Błąd
  • XML Parsing Error at 1:646. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:293. Error 9: Invalid character
Ochrona podkowca małego w Polsce

Telemetria podkowca ma?ego na wystawie

Drukuj PDF

Na Wydziale Le?nym, Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu mo?na ogl?da? wystaw? pt. "Naukowe wakacje studentw". W?rd prezentowanych obozw naukowych w ktrym brali udzia? studenci, zosta? zaprezentowany obz dotycz?cy telemetrii podkowca ma?ego.

Wystawa cieszy si? du?ym powodzeniem w?rd studentw i pracownikw Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. W dniu 6 listopada wystaw? odwiedzi? pan Adam Wasiak - dyrektor Generalny Lasw Pa?stwowych.

Wystaw? mo?na zwiedza? do 9 grudnia w godzinach: 9,00 -20,00 w budynku Collegium Cieszkowskich Starych, ul. Wojska Polskiego 71 w Poznaniu

W?adze wydzia?u wraz z A. Wasiakiem podczas ogl?dania wystawy. Fot. P.Strzeli?ski
Więcej…
 

Drukuj PDF

Mi?o nam poinformowa?, ?e o projekcie "Ochrona podkowca ma?ego w Polsce" pisze si? i mwi J

Na stronach Centrum Koordynacji Projektw ?rodowiskowych ukaza? si? artyku? na temat naszego Projektu - Noc Nietoperzy w Nadle?nictwie Limanowa.

Radio Krakw nada?o audycj? na temat podkowcw -link do audycji.

Więcej…
 

Mi?dzynarodowa Noc Nietoperzy z podkowcem

Drukuj PDF

Noc Nietoperzy to mi?dzynarodowa impreza . Co roku w ponad 30 krajach organizacje zajmuj?ce si? nietoperzami przygotowuj? prezentacje, wystawy i nocne spacery po??czone z obserwacj?. Jest to impreza polecana przez organizacj? EUROBATS zajmuj?c? si? ochron? europejskich populacji nietoperzy.

8 pa?dziernika w siedzibie Nadle?nictwa Limanowa odby?a si? Noc Nietoperzy . Wsp?organizatorem tej imprezy by?o Polskie Towarzystwo Przyjaci? Przyrody "pro Natura".

Noc Nietoperzy rozpocz?? si? jeszcze za dnia spotkaniem w budynku nadle?nictwa Limanowa

Więcej…
 

Drukuj PDF

Prawie 100 osb zgromadzi?o si? w Muzeum ?l?ska Opolskiego na Grze ?w. Anny, by ?wi?towa? Dzie? Podkowca zorganizowan? przez Dzia? Przyrody Muzeum ?l?ska Opolskiego i Polskie Towarzystwo Przyjaci? Przyrody "pro Natura". Has?o imprezy brzmia?o" Podkowce - dodaj do ulubionych". By?y prelekcje, konkurs wiedzy o podkowcu, otwarcie wystawy po?wi?conej programowi ochrony podkowca i ognisko.

Impreza rozpocz??a si? o godzinie 9,30 przybyciem dzieci i m?odzie?y z Publicznej Szko?y Podstawowej z ?yrowej. Uczestnicy dotarli na miejsce pokonuj?c 6 km odcinek drogi pieszo. Na szcz??cie pogoda by?a wspania?a. Po przybyciu m?odzie? i dzieci podzieli?a si? na grupy, w ktrych realizowala kolejne punkty programu. Wszyscy ucz?stnicz?cy w Dniu Podkowca wykazali si? ogromnym zaanga?owaniem.Jeden z pierwszoklasistw skomentowa? imprez? zdaniem "Podkowce s? super"

Więcej…
 

PODKOWCE - dodaj do ulubionych...

Drukuj PDF

Dzia? Przyrody Muzeum ?l?ska Opolskiego w Grze ?w. Anny wraz Polskim Towarzystwem Przyjaci? Przyrody "pro Natura" zapraszaj? na Dzie? z Podkowcem. Has?o spotkania PODKOWCE - dodaj do ulubionych...

Więcej…
 

Nietoperz wlecia? do mieszkania - co robi??

Drukuj PDF

Jesie? dla chiropterologw to okres licznych porad dotycz?cych tematu "wlecia? mi nietoperz do mieszkania -co robi?"?.

Dla naszych ukochanych nietoperzy jesie? to czas migracji. Zwierz?ta zmieniaj? wwczas letnie schronienia na zimowe . Wtedy najcz??ciej mamy okazj? stan?? z nimi "twarz? w twarz". Zdarza si?, ?e nietoperz np. w pogoni za ?m? wpadnie do pokoju. Dotyczy to zw?aszcza m?odych (tegorocznych), niedo?wiadczonych osobnikw.

Więcej…
 


Strona 3 z 14