Błąd
  • XML Parsing Error at 1:646. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:293. Error 9: Invalid character
Ochrona podkowca małego w Polsce

Podkowiec w "Kawie czy herbacie"

Drukuj PDF

Projekt "Ochrona podkowca ma?ego w Polsce "staje si? coraz bardziej medialny. Dzi? projekt zosta? przedstawiony w programie "Kawa czy herbata".

Zobacz (informacja o projekcie pojawia si? pod koniec programu)

 

Ciekawostki na temat hibernacji nietoperzy

Drukuj PDF

- w czasie hibernacji absolutnie najwa?niejsze jest oszcz?dzanie energii, i to osi?gaj? nietoperze dzi?ki daleko id?cym zmianom w swojej fizjologii. Regulacja hormonalna powoduje spadek temperatury cia?a, spowolnienie t?tna i oddechu. Podczas gdy t?tno nocka du?ego, w locie osi?ga 880 uderze? na minut?, a w stania spoczynku wynosi 250-450, podczas hibernacji tylko 18-80. Przerwy mi?dzy kolejnymi oddechami trwaj? do 90 minut, podczas gdy w stanie aktywno?ci zaledwie 6 sekund.

Więcej…
 

Drukuj PDF

Po?egnali?my na dobre d?ugie i ciep?e dni. Nadszed? listopad, a wraz z nim ch?ody. Nasze podkowce tak jak inne krajowe gatunki nietoperzy przenios?y si? do zimowych kwater. Trudno ustali?, kiedy te ssaki zapad?y w hibernacje, poniewa? proces ten nast?powa? stopniowo. Zapadanie w letarg najcz??ciej rozpoczyna si? w listopadzie. Wwczas u nietoperzy zanika ich aktywno??. Zmiany miejsca w zimowiskach s? rzadkie, a wyloty poza kryjwk? zdarzaj? si? wwczas, gdy ssaki zdecyduj? si? na ewentualn? zmian? schronienia.

Więcej…
 

Sprz?tanie guana

Drukuj PDF

Polskie Towarzystwo Przyjaci? Przyrody "pro Natura" z Wroc?awia rozpocz??o akcj? sprz?tania strychw zamieszka?ych latem przez nietoperze. Sprz?tanieodbywa si? za pomoc? odkurzacza przemys?owego. Od pocz?tku pa?dziernika grupa chiropterologw, wyposa?ona w taki odkurzacz, je?dzi po po?udniowej Polsce. Celem ekspedycji jest docieranie do wybranych obiektw i sprz?tanie guana.

Więcej…
 

Drukuj PDF

Pod koniec lata podkowce opuszczaj? swoje letnie schronienia w ktrych wychowywa?y m?ode. Teraz najwa?niejsz? spraw? dla nich jest zgromadzenie odpowiednich zapasw t?uszczu, ktre pozwol? im przetrwa? zim?. Jesienne noce sp?dzaj? wi?c na intensywnych polowaniu, za? w dnie sp?dzaj? tzw. kryjwkach przej?ciowych. S? to miejsca wykorzystywane na og? wy??cznie w okresie wiosennym i jesiennym, zwykle kryjwki s?abo izolowane termiczne np. p?ytkie jaskinie, niewielkie piwnice, szczeliny mostw itp.

Więcej…
 

Drukuj PDF

W dniach 19 - 21 wrze?nia 2011 roku w Jod?owym Dworze po?o?onym w Grach ?wi?tokrzyskich, odby?o si? konferencja pt. "Turystyka w lasach i na obszarach przyrodniczo cennych".

Więcej…
 


Strona 8 z 14