Błąd
  • XML Parsing Error at 1:646. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:293. Error 9: Invalid character
Ochrona podkowca małego w Polsce

Podkowce poczu?y wiosn?

Drukuj PDF

Po d?ugiej, upartej i wytrwa?ej zimie, ktra postanowi?a wyrwna? statystyki za swoje kole?anki z lat ubieg?ych, nadesz?a upragniona wiosna. A wiosna, jak wiadomo, niesie ze sob? zmiany, ciep?o, energi?, s?o?ce, zmiany oraz ?piew ptakw. Ten ostatni mo?na by przet?umaczy?: seks! Seks! Seks! Seks! Opierzeni mieszka?cy Polski coraz liczniej przybywaj? do kraju i po?piesznie zak?adaj? rodziny. Za rozmna?anie lada dzie? wezm? si? ich skrzydlaci pobratymcy pokryci futerkiem - nietoperze.

W przypadku gackw i ich kuzynw do kopulacji dosz?o ju? przed zim?. Samice czekaj? jednak z zaj?ciem w ci??? ca?? zim?, czekaj? na przebudzenie pokarmu, czyli licznych gatunkw owadw. Poniewa? z ka?dym niemal dniem i noc? lata ich coraz wi?cej, tak?e nietoperze ko?cz? okres hibernacji. W?rd nich rwnie? te najrzadsze podkowce ma?e.

Więcej…
 

Podkowiec w Rogowie

Drukuj PDF

W dniach 23-24 marca 2010 roku w Rogowie odby?a si? VI konferencja z cyklu Aktywne metody ochrony przyrody w zrwnowa?onym le?nictwie.

Więcej…
 

Drukuj PDF

Polskie Towarzystwo Przyjaci? Przyrody "pro Natura" z Wroc?awia rozpocz??o wielkie sprz?tanie strychw zamieszka?ych latem przez nietoperze. Szczeglnym przedmiotem zainteresowania s? strychy ko?cio?w i innych budynkw, na ktrych latem znajdowa?y si? kolonie rozrodcze podkowca ma?ego. Cho? nietoperze nie s? k?opotliwymi lokatorami, to jednak pewn? niedogodno?ci? ich s?siedztwa mo?e by? guano (odchody nietoperzy) zbieraj?ce si? pod koloniami. Jesie? to najodpowiedniejsza pora na takie porz?dki. Nietoperze opu?ci?y ju? swoje letnie schronienia i przenios?y si? do miejsc gdzie zapadn? w sen zimowy. Teraz mo?na rozpocz?? porz?dkowanie strychw bez ich niepokojenia.

Do tego roku sprz?tanie cennych nietoperzowych strychw odbywa?o si? tradycyjnymi sposobami, tzn. za pomoc? zmiotki i szufli. Metoda ta by?a pracoch?onna i ma?o efektywna. W ramach projektu Ochrona podkowca ma?ego w Polsce usuwanie guana wykonywane jest za pomoc? odkurzacza przemys?owego, zainstalowanego wraz z agregatem pr?dotwrczym na przyczepie samochodowej, za? na poddasze ci?gni?ty jest jedynie w?? ss?cy.

Więcej…
 

Podkowce b?d? mog?y spa? spokojnie

Drukuj PDF

W ramach realizowanego przez Polskie Towarzystwo Przyjaci? Przyrody "pro Natura" projektu "Ochrona podkowca ma?ego w Polsce", w okresie letnio-jesiennym 2009 r. przeprowadzono szereg prac polegaj?cych na zabezpieczaniu wej?? do cennych nietoperzowych zimowisk. W siedmiu obiektach (jaskinie, sztolnie, piwnice) zamontowano specjalne kraty.

Wszystkie zabezpieczone przez PTPP "pro Natura" zimowiska zosta?y oznaczone specjalnymi tabliczkami, na ktrych podana zosta?a informacja kto jest ich opiekunem. Ca?e przedsi?wzi?cie realizowane jest we wsp?pracy z gospodarzami terenu: nadle?nictwami z Regionalnej Dyrekcji Lasw Pa?stwowych w Krakowie i Regionalnej Dyrekcji Lasw Pa?stwowych w Wroc?awiu, Magurskim Parkiem Narodowym, Pieni?skim Parkiem Narodowym oraz z Przedsi?biorstwem Wydobycia i Obrbki Marmuru "Marmur S?awniowice".

Więcej…
 

9,3 mln z? na ochron? podkowca ma?ego w Polsce

Drukuj PDF

Polskie Towarzystwo Przyjaci? Przyrody "pro Natura" z Wroc?awia dosta?o 9,3 mln z? na ochron? nietoperzy w po?udniowej Polsce. Projekt dotyczy ochrony jednego z najrzadszych gatunkw tych lataj?cych ssakw - podkowca ma?ego.

Przedsi?wzi?cie jest finansowane przez Uni? Europejsk? ze ?rodkw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i ?rodowisko oraz przez Narodowy Fundusz Ochrony ?rodowiska i Gospodarki Wodnej, a dzia?aniami obejmuje 36 powiatw z terenu pi?ciu wojewdztw (dolno?l?skiego, opolskiego, ?l?skiego, ma?opolskiego i podkarpackiego). W?rd najwa?niejszych jego zada? mo?na wymieni?:
- zabezpieczanie letnich schronie? kolonii rozrodczych podkowca ma?ego (remonty pokrycia dachw, monta? platform zatrzymuj?cych guano),
- zabezpieczanie zimowych schronie? nietoperzy przed niekontrolowan? penetracj? przez ludzi, poprzez montowanie zamkni?? w wej?ciach do podziemi,
- nasadzenia ci?gw ro?linno?ci rekonstruuj?ce zniszczone trasy przelotu,
- poszukiwanie na terenach dotychczas s?abo poznanych nowych stanowisk tego gatunku i obj?cie ich dora?nymi dzia?aniami ochronnymi,
- informowanie spo?ecze?stwa o istniej?cych zagro?eniach dla tego gatunku oraz o prowadzonych dzia?aniach ochronnych.

Więcej…
 


Strona 14 z 14