Ochrona Podkowaca w Polsce

PO IiŚ
odwiedź

Ochrona Podkowaca w Polsce

Szlakiem Podkowca
odwiedź

  • .
  • .
  • .

Niekorzystne zmiany w otoczeniu budynku

Dla nietoperzy istotne są nie tylko warunki panujące w samym schronieniu, ale również otoczenie budynku. A w szczególności, czy jest ono w stanie zapewnić im bezpieczeństwo podczas wylatywania i wlatywania do kolonii oraz (w przypadku pewnych gatunków) również bazę żerowiskową.


Nietoperze potrzebują ochrony w postaci drzew i krzewów, wzdłuż których mogą niezauważone dla drapieżników przedostać się na żerowisko. Dodatkowo, ciągi roślinności służą im jako szlaki migracyjne. Na podstawie systemu liniowych elementów krajobrazu tworzą sobie mapy tras przelotu na żerowiska oraz miejsca godów i hibernacji. Duże, stare drzewa i pasma krzewów, to również świetne żerowiska, szczególnie dla takich nietoperzy jak podkowce małe, gacki lub karliki. W przypadku karlika większego oraz borowca wielkiego dziuple drzew stanowią cenne schronienia.


Nowe trendy dotyczące struktury zieleni otaczającej budynki (szczególnie zabytkowe) oraz sposobu ich wyeksponowania, sprawiły że coraz częściej stare kościoły oraz cerkwie pozbawia się okalających je drzew lub krzewów i wyposaża w silne nocne oświetlenie tzw. Iluminację. Czasami w następstwie wyciętych drzew sadzi się nowe – małe drzewka iglaste – jednak nie są one w stanie zapewnić takich warunków dla kolonii nietoperzy jak dorodne lipy lub dęby. Oprócz wycinki stosuje się również zabiegi ogławiania drzew, niestety są one prowadzone często wbrew zaleceniom (dopuszczalne jest jedynie redukcja max. 30% korony drzewa), w efekcie czego pozostają jedynie pozbawione gałęzi kikuty. Takie drzewa nierzadko później usychają.


Umieszczenie nocnej iluminacji jest coraz częściej spotykanym sposobem eksponowania zabytkowych budynków. Oświetlenie takie, nierzadko instalowane z nadmiernym rozmachem, jest zarówno nieekonomiczne jak i kłóci się z podstawowymi zasadami poszanowania środowiska. Niestety okazuje się być również bardzo niekorzystne dla zamieszkujących budynek nietoperzy. W efekcie zwierzęta te stają się łatwym celem dla nocnych drapieżników takich jak sowy.


Podkowiec mały żeruje w zwartym i zacienionym środowisku. Reflektory emitujące silne białe światło, przywabiają znaczne ilości owadów, odciągając je od koron drzew i krzewów. Dlatego nocna iluminacja budynku powoduje również zubożenie bazy żerowiskowej w bezpośrednim otoczeniu kolonii rozrodczych podkowców.
Nocna iluminacja oraz brak drzew powoduje, że nietoperze często same opuszczają schronienie, które nie jest w stanie zapewnić im pełnego bezpieczeństwa. Niestety, potencjalnych schronień, które mogłyby oferować tym ssakom sprzyjające warunki życia, jest coraz mniej.

Kościół przed i po wycięciu drzew w jego otoczeniu.
W tym przypadku podkowce przeniosły się na strych starej plebanii
– nie zawsze jest taka możliwość.

Drzewa okalające kościół, po nadmiernym przycięciu korony tzw. ogłowieniu.

Tak intensywne oświetlenie budynku
nie pozwala nietoperzom w bezpieczny
sposób opuścić kolonii. Na zdjęciu
widoczne również owady przywabione
przez reflektor – pokarm ten jest niedostępny dla podkowców małych.

[Powrót do poprzedniej strony]