Błąd
  • XML Parsing Error at 1:646. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:293. Error 9: Invalid character
Ochrona podkowca małego w Polsce

Raport EUROBATS za 2012 r

Drukuj PDF

Zapraszamy do zapoznania si? z Raportem z realizacji postanowie? Porozumienia w Polsce w 2012 roku. Du?o jest w nim informacji na temat projektu "Ochrona podkowca ma?ego w Polsce".

Więcej…
 

Podkowcowy projekt na finiszu

Drukuj PDF

30 maja ko?czy si? realizacja projektu "Ochrona podkowca ma?ego w Polsce". Czas na podsumowania. W czasie realizacji projektu:

- przeprowadzono inwentaryzacje terenw, na ktrych tego typu dzia?ania nie by?y wcze?niej prowadzone. Zaowocowa?o to odkryciem 54 cennych stanowisk, z czego 30 to schronienia zimowe, a 24 to schronienia kolonii rozrodczych.

- corocznym monitoringiem obj?to niemal wszystkie znane stanowiska podkowca ma?ego w Polsce tj. 80 stanowisk letnich i 50 zimowych.

- wykonano zabezpieczenia 17 - stu zimowisk podkowca ma?ego - 11 w wojewdztwie ma?opolskim i po 2 w wojewdztwach: opolskim, podkarpackim i dolno?l?skim.

- wykonano wymian? pokry? dachowych w 10-ciu obiektach. By?y to: ko?ci? pomocniczy pw. ?w. Micha?a Archanio?a w Dubnem, ko?ci? filialny pw. ?w. ?ukasza w Jastrz?bniku, ko?ci?parafialny pw. Przemienienia Pa?skiego w Jaworznej, ko?ci? parafialny pw. ?w. Katarzyny PM w Kamionce Ma?ej, ko?ci? filialny pw. ?w. Bart?omieja w Kamionce Wielkiej, cerkiew filialna pw. ?w. Bazylego Wielkiego w Koniecznej, m?yn w Pier?cu, ko?ci? filialny pw. ?w. Dymitriusza w Szczawniku, cerkiew filialna pw. ?w. Dymitra w ?nietnicy, ko?ci? przy pustelni ?w. Jana w Trzcianie.

- zrekonstruowano zniszczone lub niekompletne ci?gi ro?linno?ci w otoczeniu o?miu letnich stanowisk podkowca ma?ego: ko?cio?a pw. Niepokalanego Serca NMP w Bukowcu; ko?cio?a pomocniczego pw. ?w. Micha?a Archanio?a w Dubnem; cerkwi pw. Bazylego Wielkiego w Koniecznej; ko?cio?a pw. ?w. Dymitra w Leluchowie; ko?cio?a pw. Znalezienia Krzy?a ?wi?tego w Nowym Rybiu; ko?cio?a pw. ?w. Stanis?awa i Barbary w Szyku; ko?cio?a pw. ?w. Micha?a Archanio?a w Wierchomli Wielkiej; ko?cio?a pw. ?w. Katarzyny PM w Wilkowisku

Więcej…
 

Drukuj PDF

26 kwietnia odby?a si? w Warszawie pierwsza w Polsce konferencja na temat zanieczyszczenia ?wietlnego przybli?aj?ca zjawisko nadmiernej emisji sztucznego ?wiat?a.

Do udzia?u w konferencji zaproszono przedstawicieli r?nych dyscyplin nauki, jak rwnie? osb zainteresowanych tematem od strony praktycznej. W?rd uczestnikw konferencji nie zabrak?o chiropterologw. Konrad Bidzi?ski z Uniwersytetu Gda?skiego przedstawi? wp?yw ?wiat?a na nietoperze. W swoim wyk?adzie zaprezentowa? jako dobr? praktyk? nasz projekt "Ochrona podkowca ma?ego w Polsce".

 

Fotorelacja z OKCH

Drukuj PDF

Zapraszam do obejrzenia fotorelacji z Oglnopolskiej Konferencji Chiropterologicznej autorstwa ?ukasza P?oskonia.

Wej?cie do galerii

Fotorelacja autorstwa studentw Wydzia?u Le?nego, Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wej?cie do galerii

Zapraszamy do obejrzenia filmu z konferencji autorstwa Ewy W?giel

Film

Więcej…
 

Drukuj PDF

W dniach 22 -24 marca 2013 na terenie Centrum Szkolenia LZD Krynicy Zdrj odby?a si? 22. Oglnopolska Konferencja Chiropterologiczna zorganizowana przez PTPP "pro Natura". Konferencja stanowi?a podsumowanie projektu realizowanego obecnie dzi?ki dofinansowaniu Unii Europejskiej i Narodowego Funduszu Ochrony ?rodowiska i Gospodarki Wodnej. Odbywa?a si? pod has?em "Wypracowanie czynnych metod ochrony nietoperzy. Wykorzystanie do?wiadcze? projektu Ochrona podkowca ma?ego w Polsce".

Więcej…
 

Drukuj PDF

22 marca (pi?tek)

  • 17:00 -19,00 - Rejestracja uczestnikw (sala konferencyjna)
  • 17:00 - 18:00 - Pokaz slajdw autorstwa ?ukasza P?oskonia, pt. Projekt" Ochrona podkowca ma?ego w Polsce" w fotografii (sala konferencyjna)
  • 18:30 - 19:30 - Kolacja (sto?wka Gaja)

Więcej…
 


Strona 1 z 14