Podkowcowy projekt na finiszu

piątek, 10 maja 2013 11:02
Drukuj

30 maja ko?czy si? realizacja projektu "Ochrona podkowca ma?ego w Polsce". Czas na podsumowania. W czasie realizacji projektu:

- przeprowadzono inwentaryzacje terenw, na ktrych tego typu dzia?ania nie by?y wcze?niej prowadzone. Zaowocowa?o to odkryciem 54 cennych stanowisk, z czego 30 to schronienia zimowe, a 24 to schronienia kolonii rozrodczych.

- corocznym monitoringiem obj?to niemal wszystkie znane stanowiska podkowca ma?ego w Polsce tj. 80 stanowisk letnich i 50 zimowych.

- wykonano zabezpieczenia 17 - stu zimowisk podkowca ma?ego - 11 w wojewdztwie ma?opolskim i po 2 w wojewdztwach: opolskim, podkarpackim i dolno?l?skim.

- wykonano wymian? pokry? dachowych w 10-ciu obiektach. By?y to: ko?ci? pomocniczy pw. ?w. Micha?a Archanio?a w Dubnem, ko?ci? filialny pw. ?w. ?ukasza w Jastrz?bniku, ko?ci?parafialny pw. Przemienienia Pa?skiego w Jaworznej, ko?ci? parafialny pw. ?w. Katarzyny PM w Kamionce Ma?ej, ko?ci? filialny pw. ?w. Bart?omieja w Kamionce Wielkiej, cerkiew filialna pw. ?w. Bazylego Wielkiego w Koniecznej, m?yn w Pier?cu, ko?ci? filialny pw. ?w. Dymitriusza w Szczawniku, cerkiew filialna pw. ?w. Dymitra w ?nietnicy, ko?ci? przy pustelni ?w. Jana w Trzcianie.

- zrekonstruowano zniszczone lub niekompletne ci?gi ro?linno?ci w otoczeniu o?miu letnich stanowisk podkowca ma?ego: ko?cio?a pw. Niepokalanego Serca NMP w Bukowcu; ko?cio?a pomocniczego pw. ?w. Micha?a Archanio?a w Dubnem; cerkwi pw. Bazylego Wielkiego w Koniecznej; ko?cio?a pw. ?w. Dymitra w Leluchowie; ko?cio?a pw. Znalezienia Krzy?a ?wi?tego w Nowym Rybiu; ko?cio?a pw. ?w. Stanis?awa i Barbary w Szyku; ko?cio?a pw. ?w. Micha?a Archanio?a w Wierchomli Wielkiej; ko?cio?a pw. ?w. Katarzyny PM w Wilkowisku

Wyremontowany ko?ci? w Jastrz?biku. Fot. ?. P?osko?