piątek, 29 marca 2013 12:30
Drukuj

W dniach 22 -24 marca 2013 na terenie Centrum Szkolenia LZD Krynicy Zdrój odby?a si? 22. Ogólnopolska Konferencja Chiropterologiczna zorganizowana przez PTPP "pro Natura". Konferencja stanowi?a podsumowanie projektu realizowanego obecnie dzi?ki dofinansowaniu Unii Europejskiej i Narodowego Funduszu Ochrony ?rodowiska i Gospodarki Wodnej. Odbywa?a si? pod has?em "Wypracowanie czynnych metod ochrony nietoperzy. Wykorzystanie do?wiadcze? projektu Ochrona podkowca ma?ego w Polsce".

Spotkanie rozpocz??o w pi?tek pó?nym popo?udniem pokazem zdj?? ?ukasza P?oskonia ilustruj?cym dzia?ania prowadzone dla ochrony podkowca w trakcie  trwania projektu "Ochrona podkowca ma?ego w Polsce".

Drugi  dzie? konferencyjny zacz?? si? od wycieczki, w trakcie której zwiedzano cerkiewki w Szczawniku i Jastrz?biku b?d?ce cennymi stanowiskami kolonii rozrodczych podkowca ma?ego. W ramach projektu PTPP ?pro Natura? w obu tych obiektach, , zosta?y wyremontowane dachy. [RS1] W czasie wyjazdu odwiedzono urocz? miejscowo?? Wojkowa, gdzie zosta? zademonstrowany przystanek na Szlaku Podkowca. Po powrocie z wyjazdu terenowego mia?y miejsce prezentacje wyników dzia?a? projektu.. W imieniu zespo?u zaanga?owanego w realizacje projektu wyst?pili Rafa? Szkudlarek, Andrzej W?giel, Krzysztof Piksa, Jolanta W?giel i Anna Bator. Omówione zosta?y podstawowe problemy, z jakimi borykaj? si? polskie podkowce, oraz sposoby ich rozwi?zywania, jak równie? wyniki bada?, stanowi?cych integraln? cz??? projektu.

W trakcie konferencji zosta?o wyg?oszonych 15 wyst?pie?. Odby?a si? tak?e sesja plakatowa, na której przedstawiono 20 posterów. Podczas tych trzech dni omawiano nie tylko sprawy ochrony podkowca ma?ego, ale tak?e problemy ochrony i biologii innych gatunków nietoperzy. Dwa wyst?pienia (Jana Cichockiego i Dariusza ?upickiego oraz Grzegorza Go??bniaka) dotyczy?y bardzo aktualnego problemu wp?ywu dróg szybkiego ruchu na nietoperze. Omawiano dzia?ania minimalizuj?ce i kompensuj?ce, jakie stosuje si? na polskich drogach, oraz efekty ich wprowadzenia.

Jak to w przyrodzie bywa, jednych przybywa, a drugich ubywa. Dla nocka orz?sionego wiadomo?ci s? pomy?lne. W Jaskini Nied?wiedziej odkryto nowe korytarze i okaza?o si?, ?e zimuje w nich a? 500 osobników. Jest to wi?cej nocków orz?sionych, ni? dotychczas znaleziono w czasie zimy w ca?ym kraju. Tak?e karliki zaskoczy?y pozytywnie. Odnaleziono ich najwi?ksze zimowisko, licz?ce a? 700 nietoperzy. Znajduje si? ono na strychu katedry w ?widnicy.

Jak  donosz? najnowsze szczegó?owe dane z najwi?kszej polskiej sypialni nietoperzy, czyli Mi?dzyrzeckiego Rejonu Umocnionego - tej zimy policzono tam niemal 40 000 osobników. Dwa gatunki w ostatnich latach wyra?nie zwi?kszaj? tam swoj? liczebno??. S? to nocek du?y i nocek Natterera. Jeszcze 20 lat temu w MRU hibernowa?o 2 000 nocków du?ych, a obecnie a? 20 000, co stanowi po?ow? wszystkich nietoperzy w tym zimowisku.

Konferencja zako?czy?a si? zaproszeniem wszystkich uczestników na kolejn? konferencj? chiropterologiczn?, która za rok zorganizowana zostanie w Poznaniu.