Podkowiec na Mi?dzynarodowej Nocy Nietoperzy

wtorek, 05 października 2010 07:38
Drukuj

Mi?dzynarodowa Noc Nietoperzy to impreza ze 16 letni? tradycj?. We wrze?niu 2010 roku ?wi?to lataj?cych ssakw zosta?o zorganizowane przez Ojcowski Park Narodowy.

Obchody rozpocz??y si? sesj? terenow?. Uczestnicy konferencji, wybrali si? pod Jaskinie Krakowsk?, gdzie odby?o si? uroczyste zamkni?cie zamontowanej kraty. (Jak dot?d monta? krat, jest jedynym skutecznym sposobem zabezpieczenia zimowisk nietoperzy przed niekontrolowan? penetracj? ich przez ludzi.) Krata zosta?a zamontowana z inicjatywy Polskiego Towarzystwa Ochrony Przyrody "proNatura", a sfinansowano j? z Europejskiego Funduszu Rozwoju regionalnego oraz Narodowego Funduszu Ochrony ?rodowiska i Gospodarki Wodnej.

Po sesji terenowej wszyscy udali si? do o?rodka edukacyjnego. Tam po smacznym posi?ku przyst?piono do prezentacji referatw. Spo?rd wyst?pie?, du?e zainteresowanie wzbudzi? referat na temat "Programu ochrony podkowca ma?ego w Polsce".

Uczestnikami Nocy Nietoperzy 2010 byli przedstawiciele r?nych organizacji i instytucji zwi?zanych z ochron? przyrody m.in. z Ministerstwa ?rodowiska, z Regionalnej Dyrekcji Ochrony ?rodowiska, z Ojcowskiego Parku Narodowego, z Babiogrskiego Parku Narodowego, z Stowarzyszenia Ochrony Jaski? "Grupa Malinka" ,ze Zespo?u Parkw Krajobrazowych Wojewdztwa Ma?opolskiego, ze Krakowskiego Klubu Taternictwa Terenowego, z Centrum Informacji Chiropterologicznej, z Polskiego Towarzystwa Przyjaci? Przyrody "proNatura", z Instytutu Systematyki i Ewolucji Zwierz?t PAN, Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Uczestnicy konferencji przed jaskini?.

Przemawia gospodarz dyr Jzef Partyka (fot. ?. P?osko?)

Zamkni?cie jaskini dokonuje wykonawca kraty Zbigniew Hryniuk (fot. ?. P?osko?)

Ma?e co nie co (fot. ?. P?osko?)

Referat mgr Moniki Lesz z Ministerstwa ?rodowiska.

Sesj? prowadzi prof. B. Wo?oszyn (fot. ?. P?osko?)

Referat na temat Programu ochrony podkowca w Polsce (fot. ?. P?osko?)

Pami?tkowe zdj?cie (fot. ?. P?osko?)