Podkowcowe mamy policzone

niedziela, 01 lipca 2012 08:52
Drukuj

 

Czerwiec to pracowity miesi?c dla pracowników projektu. W tym miesi?cu trzeba zd??y?, odwiedzi? 80 kolonii rozrodczych naszych podopiecznych - podkowców ma?ych.  Liczymy  na strychach nasze ci??arne podkowcowe mamy,  tu? przed ich rozwi?zaniem.  W sierpniu odwiedzimy naszych  nietoperzowych przyjació? jeszcze raz i wówczas zaobserwujemy jak si? chowaj? tegoroczne maluchy.

Sta?y kontakt i opieka nad stanowiskami nietoperzy to wa?ny aspekt ich zachowania, st?d "Krajowy plan zarz?dzania gatunkiem - podkowiec ma?y" zawiera postulat utworzenia stanowiska kustosza gatunku. W trakcie trwania projektu i w ci?gu pi?ciu lat po jego zako?czeniu, rol? takiego kustosza pe?ni Polskie Towarzystwo Przyjació? Przyrody "pro Natura".

Prowadzony monitoring jest podstaw? efektywnych dzia?a? ochronnych. Dane z monitoringu umo?liwiaj? okre?lenie efektywno?? podj?tych prac. Coroczna obecno?? w schronieniach nietoperzy pozwala w por? zauwa?y? niepo??dane, szkodliwe wp?ywy i im ewentualnie zapobiec. Szczególnie istotne znaczenie ma to przy ochronie nietoperzy w budynkach, gdzie tempo i presja zmian s? bardzo du?e.

 

Zgaduj zgadula ile nas jest? Fot. A. Bator

 

Zapraszamy do galerii