W czerwcu rodz? si? ma?e podkowce

czwartek, 21 czerwca 2012 11:31
Drukuj

Po oko?o dwóch miesi?cach ci??y , na prze?omie czerwca i lipca przychodz? na ?wiat m?ode podkowce. Najcz??ciej  samice rodz? jedno m?ode. W kolonii rozrodczej rozmna?a si? 50-70 proc. samic, poniewa? nie ka?da samica rodzi potomstwo co roku. Mo?e niektóre mamy, bior? sobie urlop wypoczynkowy J

Podczas porodu samica wisi g?ow? w dó? (inaczej ni? u innych krajowych nietoperzy). Mama od razu przytrzymuje m?ode skrzyd?ami, trzyma je mocno, wylizuje i kieruje na drug? par? sutków. Noworodki podkowców maj? wi?c przywilej chocia? przez chwil? pospa? jak normalny ssak g?ow? do góry. M?ode przychodz? na ?wiat zupe?nie nagie. Dojrza?o?? p?ciow?  maluchy uzyskuj? w drugiej jesieni ?ycia.

Podobnie jak i u innych gatunków nietoperzy, samice podkowców s? bardzo troskliwymi matkami. M?ode s? przez matk? ogrzewane i wylizywane do czysta, a przede wszystkim karmione mlekiem. Samice posiadaj? jedn? par? sutków do karmienia m?odych i druga par? pseudosutków, które s?u?? ma?ym nietoperzom do przyczepiania si? do brzucha matki.

W ci?gu pierwszych kilku dni oseska samica w?a?ciwie si? z nim nie roztaje, zabiera go nawet ze sob? gdy wyrusza na ?owy. Pó?niej, gdy samice wylatuj? na ?erowiska m?ode sp?dzaj? czas w zwartych grupach. S? to takie "nietoperzowe przedszkola". Najcz??ciej grup? "przedszkolaków" opiekuje si? kilka samic, które czuwaj? nad m?odymi.

Kiedy matka wieczorem chce wyruszy? na polowanie, musi sk?oni? m?ode, by si? odsun??o i zawis?o samodzielnie. Daje mu to do zrozumienia rytmicznym drganiem ca?ego cia?a. Niektóre m?ode jednak nie chc? pu?ci? sutka matki, wi?c to potrz?sanie mo?e si? przerodzi? w d?ugi wieczorny rytua?.

 

Mi?dzy matkami a m?odymi obserwuje si? charakterystyczne rytua?y powitania po powrocie z polowania. Matka po powrocie wita m?ode, obw?chuj?c je. Samice znaj? zarówno zapach m?odych jak i ich g?os. M?ode ?pieszy do niej i na pocz?tek oblizuje jej pysk. By? mo?e matka w ten sposób przekazuje m?odemu bakterie symbiotyczne wa?ne dla flory jelitowej, a by? mo?e jest to po prostu powitalny poca?unek. Po czu?ym powitaniu samica dopuszcza m?ode do sutka i przytrzymuje je skrzyd?ami.

Bliskie wi?zi, ??cz?ce potomstwo z matkami, nie zostaj? u nietoperzy zerwane z uzyskaniem przez m?ode zdolno?ci do lotu. M?ode jeszcze przez jaki? czas s? karmione mlekiem.Te d?ugie dzieci?stwo pozwala nietoperzom udoskonala? umiej?tno?ci lotu, który pocz?tkowo jest nieporadny a tak?e doj?? do wprawy w pos?ugiwaniu si? aparatem echolokacyjnym. M?ode uniezale?niaj? si? po oko?o 6 tygodniach.

Bliskie wi?zi, ??cz?ce potomstwo z matkami, nie zostaj? u nietoperzy zerwane z uzyskaniem przez m?ode zdolno?ci do lotu. Fot. R. Szkudlarek