O podkowcu ma?ym na seminarium RDO? w Krakowie

piątek, 20 kwietnia 2012 11:17
Drukuj

13 kwietnia 2012 r. w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony ?rodowiska w Krakowie odby?o si? seminarium po?wi?cone prezentacji dzia?a?, podejmowanych na rzecz ochrony przyrody w wojewdztwie ma?opolskim. W spotkaniu wzi?li udzia? pracownicy instytucji i organizacji, ktre obecnie realizuj? projekty s?u??ce ochronie przyrody.

W?rd licznie zaprezentowanych referatw znalaz?a si? prezentacja na temat projektu "Ochrona podkowca ma?ego w Polsce". Referat przedstawi? kierownik projektu - Rafa? Szkudlarek

Celem seminarium by?a wymiana do?wiadcze? jednostek, ktre realizuj? projekty s?u??ce ochronie przyrody. Z pewno?ci? spotkanie przyczyni?o si? do pog??bienia wiedzy na temat celw, dzia?a? i efektw ich realizacji i mo?liwo?ci pozyskiwania ?rodkw finansowych na ochron? przyrody.