Błąd
  • XML Parsing Error at 1:646. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:293. Error 9: Invalid character
Ochrona letnich stanowisk

Remonty pokry? dachowych

Latem samice podkowca ma?ego tworz? kolonie, w ktrych rodz? i wsplnie wychowuj? potomstwo. Na miejsce przebywania takich zgrupowa? zwanych koloniami rozrodczymi nietoperze te wybieraj? zwykle du?e, nie u?ytkowane strychy, posiadaj?ce odpowiednie wloty. S? to najcz??ciej obszerne poddasza ko?cio?w, cerkwi, zamkw, dworw i innych tego typu obiektw.

Wyst?puj?cy w ostatnich latach proces zmian charakteru budownictwa oraz nasilaj?ce si? remonty budynkw, po??czone z uszczelnianiem strychw, powoduj?, ?e liczba bezpiecznych i dost?pnych i dla nietoperzy schronie? gwa?townie maleje. Dlatego, utrzymanie istniej?cych stanowisk podkowca ma?ego staje si? niezmiernie wa?n? spraw? dla zachowania populacji tego gatunku w Polsce.

Więcej…
 

Podkowiec ma?y jest gatunkiem ktry unika otwartej przestrzeni. Ze wzgl?du na bardzo krtki zasi?g echolokacji lata wy??cznie w?rd ro?linno?ci lub przy powierzchni skalnych ?cian lub budynkw. Dlatego by przelecie? z kryjwki na ?erowisko wybiera trasy prowadz?ce przez korony drzew, zaro?la czy wyd?u? innych liniowych elementw krajobrazu. Zmuszony pokona? otwarty teren, leci tu? nad ziemi?, gdzie nara?ony jest na ataki drapie?nikw.

Więcej…
 

Instalowanie platform na guano

Nietoperze zazwyczaj nie s? k?opotliwymi lokatorami i w?a?ciciele budynkw cz?sto nawet nie zdaj? sobie sprawy z ich obecno?ci. Czasami jednak problemem mog? by? du?e ilo?ci guana (odchodw) zbieraj?ce si? pod koloniami. W takiej sytuacji dobrym rozwi?zaniem jest zainstalowanie specjalnej platformy z desek, gromadz?cej guano i u?atwiaj?cej jego p?niejsze uprz?tni?cie.

Więcej…