Błąd
  • XML Parsing Error at 1:646. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:293. Error 9: Invalid character

Ciekawostki na temat hibernacji nietoperzy

Drukuj PDF

- w czasie hibernacji absolutnie najwa?niejsze jest oszcz?dzanie energii, i to osi?gaj? nietoperze dzi?ki daleko id?cym zmianom w swojej fizjologii. Regulacja hormonalna powoduje spadek temperatury cia?a, spowolnienie t?tna i oddechu. Podczas gdy t?tno nocka du?ego, w locie osi?ga 880 uderze? na minut?, a w stania spoczynku wynosi 250-450, podczas hibernacji tylko 18-80. Przerwy mi?dzy kolejnymi oddechami trwaj? do 90 minut, podczas gdy w stanie aktywno?ci zaledwie 6 sekund.

- udowodniono, ?e mechanizm sezonowych zmian ci??aru cia?a polegaj?cy na gwa?townym zwi?kszenia ci??aru przed zim? u nietoperzy jest wrodzony. Odpowiedzi na t? tez? udzieli? eksperyment, podczas ktrego przetrzymywano nietoperze w niewoli przez 3 lata. Zwierz?ta znajdowa?y si? w sztucznie o?wietlonym pomieszczeniu, w sta?ej temperaturze przez ca?y czas i by?y obficie karmione. Nie zmieni?o to jednak ich rocznego cyklu zmiany ci??aru cia?a.

- podczas hibernacji nietoperze trac? dziennie oko?o 0,2% masy cia?a, co w ci?gu kilku miesi?cy sk?ada si? nawet na 30-40% masy cia?a.

- d?ugo?? trwania hibernacji jest uzale?niona od trwania niekorzystnych warunkw klimatycznych. Np. w Polsce u nocka rudego hibernacja trwa od ok 175 do 190 dni.

- pierwotnie nietoperze hibernowa?y w jaskiniach, obecnie oprcz naturalnych podziemi, nietoperze przystosowa?y si? do wykorzystywania podziemi zbudowanych przez cz?owieka. Dobre warunki dla hibernacji stwarzaj? piwnice, forty, tunele, schrony, studnie.

- udowodniono istotne r?nice w sk?adzie gatunkowym i cz?sto?ci zimowania nietoperzy w poszczeglnych typach schronie?. Np. w ?rodkowej i wschodniej Polsce stwierdzono, ?e w jaskiniach liczebnie dominuj? nocki Natterera i nocki du?e, w fortach i schronach bojowych - mopki, w du?ych piwnicach - nocki Natterera, a w ma?ych przydomowych piwnicach - gacki.

- nietoperze wykazuj? ?cis?y zwi?zek z zimowiskami i cz?sto odbywaj? hibernacj? z roku na rok w tych samych schronieniach. Zdarzaj? si? i takie osobniki nietoperzy, ktre maj? swoje ulubione miejsca w obr?bie zimowiska np. osobnik podkowca du?ego, zimuje od lat w Jaskini ?okietka w ulubionej sali, niemal zawsze w tym samym miejscu.

- przywi?zanie nietoperzy do zimowisk, pozwala ?ledzi? zmiany liczebno?ci tych ssakw na danym terenie. Kontroluj?c schronienia przez wiele lat, mo?emy okre?li? trendy populacyjne poszczeglnych gatunkw.

Fot. ?ukasz P?osko?

Hibernuj?cy podkowiec. Fot. ?ukasz P?osko?