Błąd
  • XML Parsing Error at 1:646. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:293. Error 9: Invalid character

Drukuj PDF

Po?egnali?my na dobre d?ugie i ciep?e dni. Nadszed? listopad, a wraz z nim ch?ody. Nasze podkowce tak jak inne krajowe gatunki nietoperzy przenios?y si? do zimowych kwater. Trudno ustali?, kiedy te ssaki zapad?y w hibernacje, poniewa? proces ten nast?powa? stopniowo. Zapadanie w letarg najcz??ciej rozpoczyna si? w  listopadzie. Wówczas u nietoperzy zanika ich aktywno??. Zmiany miejsca w zimowiskach s? rzadkie, a wyloty poza kryjówk? zdarzaj? si? wówczas, gdy ssaki zdecyduj? si? na ewentualn? zmian? schronienia.

Podkowce, bardzo przywi?zuj? si? do swoich zimowych kwater. Na zimowisko wybieraj? najcz??ciej jaskinie i sztolnie oddalone w niewielkiej odleg?o?ci od swoich "letnich rezydencji". Podkowce obok nocków orz?sionych nale?? do najbardziej ciep?olubnych naszych nietoperzy. Taka dobra zimowa kwatera musi im zapewni? nie tylko temperatur? oko?o 7  stopni C , ale tak?e odpowiedni? wilgotno?? (podkowce lubi? wysok? wilgotno?? 70% do 86%). Poniewa? nietoperze podczas letargu trac? wod?, zatem wysoka wilgotno?? otoczenia wp?ywa na zmniejszenie strat. Zdarza si?, ?e nietoperze budz? si? podczas zimy i wtedy uzupe?niaj? braki wody zlizuj?c krople osiad?e na ich futerku.

Wybór miejsca w samej kwaterze zimowej, w okresie hibernacji ulega zmianie, i zale?y od warunków panuj?cych na zewn?trz. Na pocz?tku podkowce mniej wi?cej zasiedlaj? równomiernie ca?e zimowisko. W miar? up?ywu czasu wybieraj? najcz??ciej miejsca po?o?one dalej od wej?cia, najcieplejsze okolice kryjówki. Prawie ka?dy wzrost temperatury na zewn?trz zimowiska, wywo?uje przemieszczanie si? nietoperzy.  Podkowce s? nietoperzami, które stosunkowo cz?sto przerywaj? sen zimowy. Np. w jaskiniach znajduj?cych si? na obszarze Jury Krakowsko-Cz?stochowskiej podkowce budz? si? przeci?tnie co 17,8 dni. Tempo takiego przebudzenia z snu zimowego trwa d?ugo oko?o 30 minut i zale?y od temperatury otoczenia.

Wszystkim naszym ukochanym podkowcom ?yczymy doczekania wiosny.

?yczymy podkowcom mi?ych snów. Fot. Rafa? Szkudlarek