Błąd
  • XML Parsing Error at 1:646. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:293. Error 9: Invalid character

Sprz?tanie guana

Drukuj PDF

Polskie Towarzystwo Przyjaci? Przyrody "pro Natura" z Wroc?awia rozpocz??o akcj? sprz?tania strychw zamieszka?ych latem przez nietoperze. Sprz?tanieodbywa si? za pomoc? odkurzacza przemys?owego. Od pocz?tku pa?dziernika grupa chiropterologw, wyposa?ona w taki odkurzacz, je?dzi po po?udniowej Polsce. Celem ekspedycji jest docieranie do wybranych obiektw i sprz?tanie guana.

Guano to odchody nietoperzy lub ptakw morskich (g?wnie kormoranw, pelikanw i g?uptakw), ktre jest jednym z najwspanialszych nawozw na ?wiecie. Mo?na go z powodzeniem u?ywa? zarwno w ogrodzie, jak i do ro?lin doniczkowych. W guanie ?wie?ym znajduje si? 11% azotu, 7% fosforu i 2% potasu. Stare guano ubo?eje w azot dzi?ki dzia?alno?ci bakterii denitryfikacyjnych, lecz w ten sposb wzbogaca si? w fosfor.

Ju? staro?ytni peruwia?scy Inkowie doskonale zdawali sobie spraw? z warto?ci guana jako nawozu. Zapiski mwi?, ?e wprowadzili surowe prawa dotycz?ce kontroli eksploatacji guana i jego zastosowania. W rodzimym j?zyku Peruwia?czykw HUANO oznacza odchody lub gnj. W j?zyku hiszpa?skim przybra?o brzmienie GUANO lub GUANAR. Podobnie jak wiele innych odkry? rodem z obu Ameryk, zyska?o uznanie ?wiatowe dzi?ki sprowadzeniu go do Europy. W 1835 r. po raz pierwszy zastosowano z powodzeniem peruwia?skie guano do wzbogacenia zubo?a?ych, wyeksploatowanych gleb.

Na skale przemys?ow? pok?ady guana nietoperzowego s? eksploatowane w Stanach Zjednoczonych. Tam te? powsta?a s?ynna Ustawa o wyspach z guano (ang. Guano Islands Act, Guano Act) przyj?ta przez Kongres Stanw Zjednoczonych 18 sierpnia 1856 roku. Pozwala?a ona obywatelom Stanw Zjednoczonych obejmowa? w posiadanie wyspy, na ktrych znajdowa?y si? z?o?a guano. Prawo to obejmowa?o wyspy po?o?one gdziekolwiek na ?wiecie, pod warunkiem, ?e nie by?y zamieszkiwane i nie znajdowa?y si? pod jurysdykcj? innych pa?stw. Ustawa upowa?nia?a te? ameryka?skiego prezydenta do u?ycia si?y militarnej w obronie tak zaj?tych wysp.

Tekst angielski: Whenever any citizen of the United States discovers a deposit of guano on any island, rock, or key, not within the lawful jurisdiction of any other Government, and not occupied by the citizens of any other Government, and takes peaceable possession thereof, and occupies the same, such island, rock, or key may, at the discretion of the President, be considered as appertaining to the United States.

Ustawa o wyspach z guano stanowi obecnie cz??? ameryka?skiego systemu prawnego, uj?ta jest w U.S. Code (Kodeksie): Dzia? 48, Rozdzia? 8, Sekcje 1411-1419.

Guano w czasach historycznych mia?o zastosowanie militarne. W czasie wojny domowej w Stanach Zjednoczonych gdy jednej ze stron zabrak?o prochu u?yto guana jako ?rd?a saletry do jego produkcji.

Ten cenny nietoperzowy produkt, sta? si? nawet przyczyn? wojny. Tak zwana wojn? o saletr? mia?a miejsce w latach 1879-1884. By? to konflikt pomi?dzy Chile i po??czonymi si?ami Boliwii i Peru. Wojna ta wzi??a swj pocz?tek od sporu, jaki wynik? pomi?dzy Chile a Boliwi? o cz??? pustyni Atakama le??c? pomi?dzy 23. i 26. rwnole?nikiem na wybrze?u Oceanu Spokojnego. Na obszarze tym znajdowa?y si? cenne z?o?a guano, ktre wydobywa?y w tym czasie firmy brytyjskie i chilijskie. Podniesienie podatkw przez Boliwi? dla tych przedsi?biorstw szybko przerodzi?o si? w konflikt dyplomatyczny, a p?niej w wojn?.

Na polskim rynku s? ju? do zdobycia nawozy z nietoperzowym guanem np. Plagron Bat-Mix, Bat Guano.

?rd?o:

www.wikipedia.pl

Krzanowski A. 1980. Nietoperze, Wiedza Powszechna

Fot. ?ukasz P?osko?

Fot. ?ukasz P?osko?

Sprz?tanie strychu ko?cio?a w Grkach Wielkich. Fot. ?ukasz P?osko?