Błąd
  • XML Parsing Error at 1:646. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:293. Error 9: Invalid character

Drukuj PDF

Zapraszamy do udzia?u w programie ochrony podkowca ma?ego, jednego z najbardziej zagro?onych nietoperzy w Europie. Wystarczy w letnie wieczory... liczy? nietoperze.

 

 

Szlak podkowca

W Polsce wyznaczone zosta?o 10 letnich stanowisk podkowca ma?ego w budynkach, przy których mo?na obserwowa? lub liczy? wylatuj?ce nietoperze. S? to tzw. "przystanki" na szlaku podkowca. Stanowiska te zlokalizowane s? na obszarze zasi?gu wyst?powania podkowca ma?ego w naszym kraju, to jest w: Karpatach, Sudetach i na Wy?ynie Krakowsko-Cz?stochowskiej. Po?o?enie poszczególnych przystanków opisane zosta?o na stronie internetowej: www.szlakiempodkowca.pl.

Na ka?dym stanowisku mo?na po prostu przyj?? wieczorem i obserwowa? w locie zagro?ony gatunek nietoperza w jego naturalnym ?rodowisku. Mo?na te? zarejestrowa? si? na stronie internetowej i przeprowadzi? liczenie wylatuj?cych ze strychu podkowców na jednym lub wi?cej stanowisk, podaj?c wyniki na stronie internetowej. Zbierane przez uczestników akcji dane, pozwol? lepiej pozna? dynamik? liczebno?ci tych nietoperzy, co w przysz?o?ci umo?liwi ich skuteczniejsz? ochron?.

Jak liczy? nietoperze?

W okresie od po?owy maja do ko?ca sierpnia, kiedy podkowce przebywaj? na strychu, mo?emy obserwowa? ich wylot na ?erowisko.

W tym celu nale?y wieczorem stan?? w pobli?u miejscu gdzie dobrze widoczny jest dach. Bezpo?rednio po zachodzie s?o?ca (po oko?o 10 minutach) stosunkowo ?atwo jest wypatrzy? otwór, przez który nietoperze wylatuj? z kolonii. Podkowce unikaj? otwartych przestrzeni, dlatego zwykle wylatuj?ce ssaki mo?emy obserwowa? na krótkim odcinku nieba. Wylot trwa oko?o 20 minut.

Podkowiec ma?y jest gatunkiem zagro?onym, obj?tym ochron? prawn?  nale?y uwa?a? aby swoim zachowaniem nie p?oszy? nietoperzy.

Aby wyniki licze? mog?y by? wykorzystane, nale?y najpierw si? zarejestrowa?, a po zako?czeniu liczenia wpisa? dane na stronie internetowej: www.szlakiempodkowca.pl

Akcja "Szlakiem Podkowca" , jest cz??ci? projektu "Ochrona podkowca ma?ego w Polsce" finansowanego przez z Uni? Europejsk? i NFO?iGW.