Błąd
  • XML Parsing Error at 1:646. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:293. Error 9: Invalid character

Podkowiec ma?y jest gatunkiem który unika otwartej przestrzeni. Ze wzgl?du na bardzo krótki zasi?g echolokacji lata wy??cznie w?ród ro?linno?ci lub przy powierzchni skalnych ?cian lub budynków. Dlatego by przelecie? z kryjówki na ?erowisko wybiera trasy prowadz?ce przez korony drzew, zaro?la czy wyd?u? innych liniowych elementów krajobrazu. Zmuszony pokona? otwarty teren, leci tu? nad ziemi?, gdzie nara?ony jest na ataki drapie?ników.

Zwyk?e wyci?cie drzewa lub k?py krzewów na trasie wylotu z budynku, w którym przebywa kolonia nietoperzy, mo?e doprowadzi? do opuszczenia stanowiska. Niestety, wycinanie drzew sta?o si? ostatnio powszechne, zw?aszcza w otoczeniu obiektów sakralnych.

W ramach projektu uzupe?niane s? luki w korytarzach przelotowych, ??cz?cych stanowiska kolonii z pobliskimi ?erowiskami, poprzez nasadzenia drzew i krzewów (szczególnie istotne w miejscach, gdzie w ostatnich latach wyci?to wy?sz? ro?linno?? w bezpo?rednim otoczeniu obiektów, np. ko?cio?ów i cerkwi). Sadzone s? wy??cznie drzewa i krzewy rodzime, charakterystyczne dla regionu.

W projekcie rekonstruowanie ci?gów ro?linno?ci wykonywane jest w otoczeniu o?miu letnich stanowisk podkowca ma?ego.

Lista obiektów obj?tych zadaniem:

  1. Ko?ció? pw. Niepokalanego Serca NMP w Bukowcu;
  2. Ko?ció? pomocniczy pw. ?w. Micha?a Archanio?a w Dubnem;
  3. Cerkiew pw. ?w. Bazylego Wielkiego w Koniecznej;
  4. Ko?ció? pw. ?w. Dymitra w Leluchowie;
  5. Ko?ció? pw. Znalezienia Krzy?a ?wi?tego w Nowym Rybiu;
  6. Ko?ció? pw. ?w. Stanis?awa i Barbary w Szyku;
  7. Ko?ció? pw. ?w. Micha?a Archanio?a w Wierchomli Wielkiej;
  8. Ko?ció? pw. ?w. Katarzyny PM w Wilkowisku.