Błąd
  • XML Parsing Error at 1:646. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:293. Error 9: Invalid character

Zapraszamy na szlak podkowca

Drukuj PDF

Je?li chcecie poprze? t? akcj? - prosz? zamie?cie baner na swojej stronie. Podkowce b?d? wam wdzi?czne.

Jaworki, Wojkowa, Nowe Rybie, Gruszw, Bukowiec , Trzciana, Korzkiew, Burgrabice, Grki Wielkie, Stara Morawa - to ma?e osady rozrzucane na po?udniu Polski, o ktrych mwi si?, ?e "tam diabe? mwi dobranoc". W?a?nie w tych miejscowo?ciach powsta?y - przystanki na tak zwanym "podkowcowym szlaku".

W miejscowo?ciach tych znajduj? si? kolonie rozrodcze podkowca ma?ego - sympatycznego nietoperza z naro?l? w kszta?cie podkowy na nosie. Ten ssak jest jednym z najbardziej zagro?onym wygini?ciem gatunkiem nietoperza.

W okresie lata, tworzy tak zwane "kolonie rozrodcze", w ktrych na ?wiat przychodz? m?ode. Jest "wielkim koneserem sztuki", bo na miejsca swego rozrodu wybiera budynki o wielkiej warto?ci historycznej. Najcz??ciej zasiedla strychy, pi?knych ko?cio?w, cerkwi czy dworw otoczone starymi drzewami.

Od dawna chodzi?a nam chiropterologom pog?owie my?l, aby wi?ksza grupa mi?o?nikw przyrody mog?a zobaczy?, tego ciekawego nietoperza. Pozna?, polubi?, a potem pomc go ochroni?.

I tak narodzi? si? pomys? "szlakiem podkowca". Akcja b?dzie polega?, na objechaniu 10 wyznaczonych "przystankw". Na ka?dym przystanku zainteresowane osoby wieczorami b?d? mog?y liczy? nietoperze podczas wylotu, (oczywi?cie w sposb nieszkodliwy dla tych zwierz?t). Wyniki licze? b?d? gromadzone i udost?pniane poprzez interaktywn? stron? internetow?. Po wykonaniu licze? na wszystkich tzw. "przystankach", uczestnicy zostan? wpisani na elitarn? list?.

Akcja rozpocznie si? wiosn? 2011 roku.

Wi?cej informacji: http://www.szlakiempodkowca.pl

Akcja "Szlakiem Podkowca" , jest cz??ci? projektu "Ochrona Podkowca ma?ego w Polsce" finansowanego przez z Uni? Europejsk? i NFOSiGW.