Błąd
 • XML Parsing Error at 1:646. Error 9: Invalid character
 • XML Parsing Error at 1:293. Error 9: Invalid character

Remonty pokry? dachowych

Latem samice podkowca ma?ego tworz? kolonie, w ktrych rodz? i wsplnie wychowuj? potomstwo. Na miejsce przebywania takich zgrupowa? zwanych koloniami rozrodczymi nietoperze te wybieraj? zwykle du?e, nie u?ytkowane strychy, posiadaj?ce odpowiednie wloty. S? to najcz??ciej obszerne poddasza ko?cio?w, cerkwi, zamkw, dworw i innych tego typu obiektw.

Wyst?puj?cy w ostatnich latach proces zmian charakteru budownictwa oraz nasilaj?ce si? remonty budynkw, po??czone z uszczelnianiem strychw, powoduj?, ?e liczba bezpiecznych i dost?pnych i dla nietoperzy schronie? gwa?townie maleje. Dlatego, utrzymanie istniej?cych stanowisk podkowca ma?ego staje si? niezmiernie wa?n? spraw? dla zachowania populacji tego gatunku w Polsce.

Jedn? z metod zapewniaj?cych nietoperzom zachowanie istniej?cych schronie? s? wykonane w sposb bezpieczny dla tych zwierz?t remonty, zwykle polegaj?ce na wymianie pokry? dachowych. Takie remonty wykonywane s? w obiektach b?d?cych cennymi stanowiskami nietoperzy, w ktrych stan techniczny pokrycia dachu wymaga przeprowadzenia prac remontowych natychmiast lub najp?niej w ci?gu kilku najbli?szych lat. S? to sytuacje, w ktrych pozostawienie aktualnego stanu stwarza realne zagro?enie dla istnienia stanowiska.

W ramach projektu wykonywana jest wymiana pokry? dachowych w 10 obiektach, w ktrych przebywaj? cenne kolonie rozrodcze podkowca ma?ego. Prace prowadzone s? w sposb bezpieczny dla nietoperzy, w terminach gdy zwierz?ta przebywaj? w schronieniach zimowych, z wykorzystaniem nietoksycznych ?rodkw ochrony drewna oraz z zapewnieniem nietoperzom bezpiecznych wlotw. Takie wykonanie remontw jest gwarancj? dalszego istnienia stanowisk, a dodatkowo pozwala na zoptymalizowanie warunkw wewn?trz schronie? pod k?tem potrzeb nietoperzy.

Wi?kszo?? remontowanych obiektw to budynki zabytkowe o du?ej warto?ci historycznej. Chroni?c zamieszkuj?ce w nich nietoperze, projekt przyczynia si? do zachowania dziedzictwa kulturowego regionu.

Lista remontowaych obiektw:

 1. Ko?ci? pomocniczy pw. ?w. Micha?a Archanio?a w Dubnem
 2. Ko?ci? filialny pw. ?w. ?ukasza w Jastrz?biku
 3. Ko?ci? parafialny pw. Przemienienia Pa?skiego w Jaworznej
 4. Ko?ci? parafialny pw. ?w. Katarzyny PM w Kamionce Ma?ej
 5. Ko?ci? filialny pw. ?w. Bart?omieja w Kamionce Wielkiej
 6. Cerkiew filialna pw. ?w. Bazylego Wielkiego w Koniecznej
 7. M?yn w Pier??cu
 8. Ko?ci? filialny pw. ?w. Dymitriusza w Szczawniku
 9. Cerkiew filialna pw. ?w. Dymitra w ?nietnicy
 10. Ko?ci? przy pustelni ?w. Jana w Trzcianie


Ko?ci? pomocniczy pw. ?w. Micha?a Archanio?a w Dubnem

Po?o?enie: woj. ma?opolskie, powiat nowos?decki, gmina Muszyna.
Cerkiew zosta?a zbudowana w 1863 roku. Budynek drewniany trjdzielny o konstrukcji zr?bowej, pobity gontami i pokryty blach?. Obecnie cerkiew funkcjonuje jako ko?ci? rzymskokatolicki pw. ?w. Micha?a Archanio?a. Na strychu ko?cio?a znajduje si? kolonia rozrodcza podkowca ma?ego.

Ko?ci? filialny pw. ?w. ?ukasza w Jastrz?biku

Po?o?enie: woj. ma?opolskie, powiat nowos?decki, gmina Muszyna.
Cerkiew usytuowana jest na wzgrzu. W 1856 roku zosta?a wzniesiona w stylu zachodnio?emkowskiego budownictwa cerkiewnego. Obiekt drewniany, trjdzielny o konstrukcji zr?bowej pobity gontami, cz??ciowo te? oszalowany i pokryty blach?. Obecnie funkcjonuje jako ko?ci? rzymskokatolicki pw. ?w. ?ukasza. Na strychu ko?cio?a znajduje si? kolonia rozrodcza podkowca ma?ego.

Ko?ci? parafialny pw. Przemienienia Pa?skiego w Jaworznej

Po?o?enie: woj. ma?opolskie, powiat limanowski, gmina Laskowa.
Ko?ci? zosta? zbudowany w roku 1933 r w stylu neogotyckim, z kamienia, otynkowany, kryty blach?. Trzynawowy, z prezbiterium w??szym od korpusu, przy nim znajduje si? niewielka zakrystia. Od frontu ulokowana jest wie?a. Wn?trze ?wi?tyni kryte jest sklepieniem pozornym, dachy siod?owe, nad naw? znajduje si? wie?yczka na sygnaturk?. Obecnie funkcjonuje jako ko?ci? rzymskokatolicki pw. Przemienienia Pa?skiego. Na strychu ko?cio?a znajduj? si? dwie cenne kolonie rozrodcze poodkowca ma?ego i nocka orz?sionego.

jaworzna_kosciol_w _calej_okazalosci
jaworzna_kosciol_w _calej_okazalosci
jaworzna_remont_dachu
jaworzna_w_trakcie_remontu

Remont Ko?cio?a parafialnego w Jaworznej. Zima 2010 r (fot.? P?osko?)


Ko?ci? parafialny pw. ?w. Katarzyny PM w Kamionce Ma?ej

Po?o?enie: woj. ma?opolskie, powiat limanowski, gmina Laskowa.
Ko?ci? zosta? zbudowany w XVIII w. Budynek drewniany stoi na wzniesieniu. Obecnie funkcjonuje jako ko?ci? rzymskokatolicki pw. ?w. Katarzyny. Na strychu ko?cio?a przebywa kolonia rozrodcza podkowca ma?ego.

kamionka_ mala
kamionka_ mala
kamionka_mala
remont_dzwonnicy

Remont Ko?cio?a parafialnego w Kamionce Ma?ej. Zima 2010 r (fot.? P?osko?)


Ko?ci? filialny pw. ?w Bart?omieja w Kamionce Wielkiej

Po?o?enie: woj. ma?opolskie, powiat nowos?decki, gmina Kamionka Wielka.
Ko?ci? jednonawowy, murowany z kamienia, ceg?y i ?elazobetonu, zbudowany w 1621 r. Pod koniec XIX w. od zachodu dobudowano wie??. Obecnie funkcjonuje jako ko?ci? rzymskokatolicki pw. ?w Bart?omieja. Na strychu ko?cio?a znajduje si? kolonia rozrodcza podkowca ma?ego.

Cerkiew filialna pw. ?w. Bazylego Wielkiego w Koniecznej

Po?o?enie: woj. ma?opolskie, powiat gorlicki, gmina U?cie Gorlickie.
Cerkiew jest budowl? orientowan? (z prezbiterium zwrconym na wschd), trjdzieln? - wieloboczne prezbiterium, nawa na planie kwadratu oraz charakterystyczna wie?a o pionowych ?cianach, podzielonych na trzy kondygnacje. ?wi?tynia zosta?a zbudowana w 1903 r. Dawna cerkiew greckokatolicka, obecnie prawos?awna pod wezwaniem ?w. Bazylego Wielkiego. Na strychu ko?cio?a znajduje si? kolonia rozrodcza podkowca ma?ego.

M?yn w Pier??cu

Po?o?enie: woj. ?l?skie, powiat cieszy?ski, gmina Skoczw.
Zabytkowy murowany m?yn, z cz??ciowo ceramicznym, a cz??ciowo blaszanym dachem. Strych i obszerne piwnice wykorzystuje kolonia podkowca ma?ego.

Ko?ci? filialny pw. ?w. Dymitriusza w Szczawniku

Po?o?enie: woj. ma?opolskie, powiat nowos?decki, gmina Muszyna.
Cerkiew ?emkowska zosta? zbudowany w roku 1841 r. Drewniana o konstrukcji zr?bowej z wie?? konstrukcji s?upowej. Trjdzielna, z?o?ona z kwadratowej nawy, prezbiterium zamkni?tego trjbocznie oraz prostok?tnego babi?ca, nad ktrym nadbudowana wie?a o pochy?ych ?cianach, z nadwieszon? izbic?. Dachy nad prezbiterium i naw? namiotowe, kryte blach?, zwie?czone makownicami ze ?lepymi latarniami. Od 1947 r. obiekt u?ywany jest jako ko?ci? katolicki pw. ?w. Dymitriusza i stanowi ?wi?tyni? filialn? w parafii Z?ockie. Na strychu ko?cio?a znajduje si? kolonia rozrodcza podkowca ma?ego.

Cerkiew filialna pw. ?w. Dymitra w ?nietnicy

Po?o?enie: woj. ma?opolskie, powiat gorlicki, gmina U?cie Gorlickie.
Drewniana cerkiew zbudowana w 1755 r. i przekszta?cona gruntownie w pierwszej po?owie XIX w. Pierwotnie by?a trjdzielna, obecnie dwudzielna, sk?ada si? z prezbiterium na planie kwadratu z zakrysti? od p?nocy, i niewiele szerszej, wyd?u?onej nawy obejmuj?cej tak?e dawny babiniec. Po 1947 roku cerkiew by?a u?ytkowana jako ko?ci? rzymskokatolicki pw. ?w. Andrzeja Boboli. W 1997 r. zosta?a zwrcona grekokatolikom. Na strychu ko?cio?a znajduje si? kolonia rozrodcza podkowca ma?ego.

Ko?ci? przy pustelni ?w. Jana w Trzcianie

Po?o?enie: woj. podkarpackie, powiat rzeszowski, gmina Dukla.
Pustelnia ?w. Jana z Dukli znajduje si? na stromym stoku grskim w miejscu zwanym Za?pit, w pobli?u miejscowo?ci Trzciana. Ko?ci? zosta? zbudowano w 1931 r w stylu neogotyckim. Na strychu ko?cio?a znajduje si? kolonia rozrodcza podkowca ma?ego.

remont_pustelni
remont_pustelni
remont_trzciana
trzciana_pustelnia

Remont pustelni ?w. Jana w Trzcianie. Zima 2009/2010. (fot. R.Szkudlarek)