Błąd
  • XML Parsing Error at 1:646. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:293. Error 9: Invalid character

Co robi? podkowce w pa?dziernikowe noce?

Drukuj PDF

Wrzesie? i pa?dziernik to najpi?kniejsze jesienne miesi?ce. Kojarz? si? nam przede wszystkim z kolorowymi li??mi i kasztanami. I cho? zaczyna by? coraz zimniej, cz??ciej pada deszcz to jesie? potrafi urzec nas swoj? urod?. Dla wielu gatunkw nietoperzy w tym i dla podkowca ma?ego okres ten kojarzy si? z sexem. Gdy zapada zmrok nietoperze kieruj?c si? swoim odwiecznym instynktem lec? w miejsca schadzek. Zjawisko to nosi nazw? jesiennego rojenia z angielska zwane swarming. Tajemnicze schadzki maj? miejsce w podziemiach, ktre cz?sto s? te? zimowiskami. Podkowce s? bardzo przywi?zane do tych miejsc.

Podkowcowe randki polegaj? na wzajemnym przeganianiu si? osobnikw, wykonywaniu przez nie akrobacji w locie oraz g?o?nej wokalizacji. Nic doda?, nic uj??, s? to typowe m?skie popisy. Szcz??liwcom udaje si? "ukoronowa?" to seksem.

Zastanawiacie si? jak to robi? nietoperze? O tu? to jedyne ssaki, ktre podobnie jak ludzie kopuluj? w pozycji "od przodu" (tyle, ?e wisz?c). Mimo, ?e do kopulacji dochodzi jesieni?, samice przechowuj? w drogach rodnych nasienie a? do wiosny. Wiosn? dopiero nast?puje zap?odnienie. Kopulacja jesieni? - ci??a wiosn?.

Miejsca spotka? godowych, s? bardzo wa?ne. To w?a?nie one umo?liwiaj? zapoznanie si? osobnikw obu p?ci. Dzi?ki temu mo?liwa jest wymiana materia?u genetycznego pomi?dzy osobnikami pochodz?cymi z r?nych kolonii rozrodczych. To pozwala zachowa? wysok? zmienno?? genetyczn? populacji. Teren Ojcowskiego Parku Narodowego posiada bardzo du?o podziemi, ktre wykorzystuj? nietoperze jako miejsca rojenia i swoje zimowiska. Utrata takich miejsc mo?e mie? powa?ne konsekwencje dla prze?ycia poszczeglnych populacji. Dlatego takie miejsca powinny by? szczeglnie chronione.

W ramach realizowanego przez Polskie Towarzystwo Przyjaci? Przyrody "pro Natura" unijnego projektu "Ochrona podkowca ma?ego w Polsce", na terenie Ojcowskiego Parku Narodowego przeprowadzono szereg prac polegaj?cych na zabezpieczaniu wej?? do cennych nietoperzowych miejsc rojenia a zarazem zimowisk. W trzech obiektach (J. S?spowska, J.Krakowska, J.Bia?a) zamontowano specjalne kraty.

Zabezpieczone wej?cie do Jaskini Krakowskiej (fot. ?. P?osko?)