Błąd
  • XML Parsing Error at 1:646. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:293. Error 9: Invalid character

Drukuj PDF

Wiosna dla podkowców zaczyna si? nie?mia?o, bo nie od razu budzi si? i rozwija wystarczaj?co du?o owadów, a na strychach bywa jeszcze bardzo zimno. Dlatego do  kwietnia widywali?my te nietoperze w ma?ych ilo?ciach. Ale ju? od maja samice zaczynaj? t?umnie zbiera? si? i zak?ada? tak zwane kolonie rozrodcze. W takich zgromadzeniach ju? wkrótce na ?wiat przyjd? ma?e nietoperzyki.

Marzec i pocz?tek kwietnia to czas przed przylotem samic wybudzonych z hibernacji. To równie? czas przygotowa? strychu na kolejny sezon, pracowity dla naszej ekipy Projektu Ochrona podkowca ma?ego w Polsce. Oprócz niedawno zako?czonych remontów przyjaznych nietoperzom, na strychach ko?cio?ów w Trzcianie ko?o Dukli, Kamionce Ma?ej i Wielkiej, Jaworznej oraz w starym m?ynie w Pier??cu, do zada? ochrony do??czy?y prace konserwacji stanowisk letnich, czyli tych, w których podkowce si? rozmna?aj?. W tym okresie szczególnie zaj?li?my si? kilkunastoma strychami w Ma?opolsce, na Opolszczy?nie i Górnym ?l?sku.

Jedn? z metod zapewniaj?cych nietoperzom zachowanie istniej?cych schronie? s? wykonane w sposób bezpieczny dla tych zwierz?t remonty, zwykle polegaj?ce na wymianie pokry? dachowych. Takie remonty wykonywane s? w obiektach b?d?cych cennymi stanowiskami nietoperzy, w których stan techniczny pokrycia dachu wymaga przeprowadzenia prac remontowych natychmiast lub najpó?niej w ci?gu kilku najbli?szych lat. S? to sytuacje, w których pozostawienie aktualnego stanu stwarza realne zagro?enie dla istnienia stanowiska.

Prace konserwacyjne obj??y przede wszystkim zabezpieczanie pod?óg na strychu paroprzepuszczaln? foli?. U?atwia ona sprz?tanie nietoperzowego guana i izoluje drewno. Odchody podkowców i innych nietoperzy to, jak wskazuj? badania, jeden z najcenniejszych nawozów naturalnych. W dodatku bardzo skoncentrowany, a przez to wydajny. Ale guano gromadz?ce si? w du?ych ilo?ciach mo?e mie?, po latach zalegania, negatywny wp?yw na deski stryszanej pod?ogi czy belki. Dlatego pod?ogi i specjalne platformy wyk?adali?my wspomnian? foli? a na belkach montowali?my specjalne daszki blaszane. Zamontowane s? pod k?tem, ?eby uniemo?liwi? gromadzenie odchodów. Wykonano równie? stalowe namioty chroni?ce otwory wentylacyjne mi?dzy strychem a ko?cio?em. A ju? jesieni? i zim? kolejne wielkie sprz?tanie naszym specjalnym odkurzaczem! Teraz znacznie ?atwiejsze i szybsze, dzi?ki naszym monta?om.

W niektórych stanowiskach wykonano nowe drabiny, które umo?liwi? kontrole latem. W Bru?niku i Czernej zaciemnili?my okna, tak ?eby nietoperze mog?y czu? si? bezpiecznie, jak w domu. Czyli po ciemku. I ?eby mog?y wykorzysta? wi?ksz? ni? dotychczas powierzchni? strychu.

W kilku miejscach wykonano, zabezpieczono i oznakowano wloty dla podkowców. To specjalny gatunek nietoperzy, który nie potrafi przeciska? si? przez szczeliny mi?dzy deskami, jak jego kuzyni z rodziny mroczkowatych czyli prawie wszystkie polskie nietoperze. Podkowiec potrzebuje otwartych wlotów o ?rednicy przynajmniej p?yty kompaktowej. Odpowiedni otwór wlotowy zrobili?my równie? w specjalnych drzwiach, jakie zamontowali?my w celu ochrony podkowców zamieszkuj?cych niedzicki zamek. Ochroni ich stanowisko przed ?mieciami wrzucanymi przez krn?brnych i chyba leniwych turystów (którzy nierzadko dom nietoperzy na zamku tratowali jak ?mietnik) oraz nieproszonymi go??mi. Pomieszczenia naszych podopiecznych na zamku zosta?y równie? przyciemnione oraz s? obecnie bardziej izolowane przed przeci?gami. A tych nietoperze nie znosz?!

Wspomnianymi , a wi?c l?ejszymi i mniejszymi ni? remont, ale bardzo potrzebnymi zarówno dla mieszka?ców - podkowców, jak i gospodarzy obiektów, obj?te by?y mi?dzy innymi ko?cio?y w Radziechowach, Burgrabicach, Bru?niku, Gruszowie, Bobowej, Kamionce Ma?ej, Ma?astowie oraz cerkwie w Kunkowej i Blechnarce a tak?e klasztor w Czernej i zamek w Niedzicy. W kilku nast?pnych wa?nych nietoperzowych miejscach przeprowadzili?my wizj? lokaln? i pomiary pod nast?pne, jesienne (czyli po wylocie lokatorów na zimowiska) prace.

Bardzo dzi?kujemy gospodarzom i opiekunom wspomnianych obiektów, a wi?c tak?e opiekunom kolonii rzadkich podkowców, za wspó?prac?. Dzi?kujemy równie? pracownikom Regionalnej Dyrekcji Ochrony ?rodowiska oraz Instytutu Biologii Akademii Pedagogicznej w Krakowie, za owocne (oby jak najlepsze w skutkach dla nietoperzy) konsultacje dotycz?ce urz?dzania kolonii na strychu klasztoru w Czernej. A podkowcom ?yczymy dobrej wiosny i spokojnego mieszkania w ?wie?o przyszykowanych pieleszach!