Błąd
  • XML Parsing Error at 1:646. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:293. Error 9: Invalid character

Monitoring liczebno?ci podkowca ma?ego

W takcie wszystkich lat trwania projektu, a tak?e po jego zako?czeniu planowany jest monitoring liczebno?ci podkowca ma?ego na stanowiskach zimowych i letnich, w tym rwnie? monitoring efektw wykonanych zabiegw ochronnych.

Sta?y kontakt i opieka nad stanowiskami nietoperzy to wa?ny aspekt ich zachowania, st?d "Krajowy plan zarz?dzania gatunkiem - podkowiec ma?y" zawiera postulat utworzenia stanowiska kustosza gatunku. W trakcie trwania projektu i w ci?gu pi?ciu lat po jego zako?czeniu, rol? takiego kustosza pe?ni Polskie Towarzystwo Przyjaci? Przyrody "pro Natura".

Prowadzony monitoring jest podstaw? efektywnych dzia?a? ochronnych. Dane z monitoringu umo?liwiaj? okre?lenie efektywno?? podj?tych prac. Coroczna obecno?? w schronieniach nietoperzy pozwala w por? zauwa?y? niepo??dane, szkodliwe wp?ywy i im ewentualnie zapobiec. Szczeglnie istotne znaczenie ma to przy ochronie nietoperzy w budynkach, gdzie tempo i presja zmian s? bardzo du?e.