Błąd
  • XML Parsing Error at 1:646. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:293. Error 9: Invalid character

Opis Projektu

Letnia kolonia podkowca ma?ego

W ramach projektu realizowany jest ca?y szereg kompleksowych dzia?a? ochronnych. G?wna grupa zada? ukierunkowana jest na zabezpieczenie zimowych i letnich schronie? kolonii podkowca ma?ego.

Zimowiska s? przede wszystkim zabezpieczane przed niekontrolowanym dost?pem ludzi, poprzez monta? w otworach wej?ciowych specjalnych krat.

W odniesieniu do stanowisk letnich, zlokalizowanych najcz??ciej na strychach budynkw, jest to poprawa stanu technicznego obiektw oraz adaptacje optymalizuj?ce warunki przebywania nietoperzy (np. zabezpieczenia wlotw, zaciemnienia i montowanie barier termicznych). W miejscu przebywania niektrych kolonii instalowane s? rwnie? platformy gromadz?ce guano.

Wok? niektrych stanowisk nietoperzy prowadzone s? nasadzenia ci?gw ro?linno?ci rekonstruuj?ce zniszczone trasy przelotu.

Drug? grup? dzia?a? projektu s? prace inwetaryzacyjne i monitoring liczebno?ci nietoperzy. Inwentaryzacja stanowisk podkowca ma?ego prowadzona jest na terenach dotychczas s?abo rozpoznanych, na ktrych mo?na spodziewa? si? wyst?powania tego gatunku. Monitoring liczebno?ci prowadzony jest na wytypowanych zimowych i letnich stanowiskach podkowca ma?ego. W trakcie pobytu w terenie wykonywane s? tak?e r?ne dzia?ania konserwacyjne i porz?dkowe (np. udra?nianie i znakowanie wylotw, usuwanie guana z platform).

Projekt obejmuje rwnie? dzia?ania ukierunkowane na jego promocj? oraz popularyzacj? wiedzy o nietoperzach i ich ochronie.


Informacje podstawowe

Nazwa projektu: "Ochrona podkowca ma?ego w Polsce".

Jednostka realizuj?ca: Polskie Towarzystwo Przyjaci? Przyrody "pro
Natura"
.

Obszar dzia?ania (wojewdztwa): dolno?l?skie, ma?opolskie, opolskie, ?l?skie, podkarpackie.

Warto?? projektu: 9.434.296 PLN.
W tym finansowanie przez:
- Uni? Europejsk? ze ?rodkw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - 8.019.000 PLN,
- Narodowy Fundusz Ochrony ?rodowiska i Gospodarki Wodnej - 1.415.296 PLN.

Data rozpocz?cia: 30 czerwca 2009 r.
Data zako?czenia: 31 maja 2013 r.