Błąd
  • XML Parsing Error at 1:646. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:293. Error 9: Invalid character

Drukuj PDF

Polskie Towarzystwo Przyjació? Przyrody "pro Natura" z Wroc?awia rozpocz??o wielkie sprz?tanie strychów zamieszka?ych latem przez nietoperze. Szczególnym przedmiotem zainteresowania s? strychy ko?cio?ów i innych budynków, na których latem znajdowa?y si? kolonie rozrodcze podkowca ma?ego. Cho? nietoperze nie s? k?opotliwymi lokatorami, to jednak pewn? niedogodno?ci? ich s?siedztwa mo?e by? guano (odchody nietoperzy) zbieraj?ce si? pod koloniami. Jesie? to najodpowiedniejsza pora na takie porz?dki. Nietoperze opu?ci?y ju? swoje letnie schronienia i przenios?y si? do miejsc gdzie zapadn? w sen zimowy. Teraz mo?na rozpocz?? porz?dkowanie strychów bez ich niepokojenia.

Do tego roku sprz?tanie cennych nietoperzowych strychów odbywa?o si? tradycyjnymi sposobami, tzn. za pomoc? zmiotki i szufli. Metoda ta by?a  pracoch?onna i ma?o efektywna. W ramach projektu Ochrona podkowca ma?ego w Polsce usuwanie guana wykonywane  jest za pomoc? odkurzacza przemys?owego, zainstalowanego wraz z agregatem pr?dotwórczym na przyczepie samochodowej, za? na poddasze ci?gni?ty jest jedynie w?? ss?cy.

Od pocz?tku pa?dziernika grupa chiropterologów, wyposa?ona w taki odkurzacz, je?dzi po po?udniowej Polsce. Celem ekspedycji jest docieranie do wybranych obiektów i sprz?tanie guana. Akcja ta b?dzie kontynuowana w przysz?ych latach.

Projekt Ochrona podkowca ma?ego w Polsce jest finansowane przez Uni? Europejsk? ze ?rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i ?rodowisko oraz przez Narodowy Fundusz Ochrony ?rodowiska i Gospodarki Wodnej.

 

odkurzanie_strychu
odkurzanie_strychu
worki_z_guanem
zakonczenie_pracy

Akcja sprz?tania strychów (fot. ?. P?osko?)