B┼é─ůd
  • XML Parsing Error at 1:646. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:293. Error 9: Invalid character

Projekt "Ochrona podkowca ma?ego w Polsce" koordynowany jest przez Centrum Koordynacji Projektˇw ?rodowiskowych. Jest to jednostka organizacyjna Pa?stwowego Gosodarstwa Le?nego Lasy Pa?stwowe, ktˇra rozpocz??a dzia?alno?? w 2006 r.

Centrum Koordynacji Projektˇw ?rodowiskowych powierzono obowi?zki Instytucji Wdra?aj?cej dla V osi priorytetowej "Ochrona przyrody i kszta?towanie postaw ekologicznych" na mocy porozumienia mi?dzy Ministrem ?rodowiska a CKP?, zawartego 26 czerwca 2007 r.

Strona internetowa: Centrum Koordynacji Projektˇw ?rodowiskowych

á