Błąd
  • XML Parsing Error at 1:646. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:293. Error 9: Invalid character

9,3 mln z? na ochron? podkowca ma?ego w Polsce

Drukuj PDF

Polskie Towarzystwo Przyjaci? Przyrody "pro Natura" z Wroc?awia dosta?o 9,3 mln z? na ochron? nietoperzy w po?udniowej Polsce. Projekt dotyczy ochrony jednego z najrzadszych gatunkw tych lataj?cych ssakw - podkowca ma?ego.

Przedsi?wzi?cie jest finansowane przez Uni? Europejsk? ze ?rodkw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i ?rodowisko oraz przez Narodowy Fundusz Ochrony ?rodowiska i Gospodarki Wodnej, a dzia?aniami obejmuje 36 powiatw z terenu pi?ciu wojewdztw (dolno?l?skiego, opolskiego, ?l?skiego, ma?opolskiego i podkarpackiego). W?rd najwa?niejszych jego zada? mo?na wymieni?:
- zabezpieczanie letnich schronie? kolonii rozrodczych podkowca ma?ego (remonty pokrycia dachw, monta? platform zatrzymuj?cych guano),
- zabezpieczanie zimowych schronie? nietoperzy przed niekontrolowan? penetracj? przez ludzi, poprzez montowanie zamkni?? w wej?ciach do podziemi,
- nasadzenia ci?gw ro?linno?ci rekonstruuj?ce zniszczone trasy przelotu,
- poszukiwanie na terenach dotychczas s?abo poznanych nowych stanowisk tego gatunku i obj?cie ich dora?nymi dzia?aniami ochronnymi,
- informowanie spo?ecze?stwa o istniej?cych zagro?eniach dla tego gatunku oraz o prowadzonych dzia?aniach ochronnych.

Projekt realizowany jest mi?dzy innymi we wsp?pracy z jednostkami organizacyjnymi Lasw Pa?stwowych, parkami narodowymi, parkami krajobrazowymi, jednostkami samorz?du terytorialnego, Ko?cio?em Rzymskokatolickim, Ko?cio?em Prawos?awnym i Cerkiewi? Greckokatolick?. Zako?czenie realizacji przedsi?wzi?cia zaplanowano w maju 2013 r.