Błąd
 • XML Parsing Error at 1:646. Error 9: Invalid character
 • XML Parsing Error at 1:293. Error 9: Invalid character

Drukuj PDF

 

22 marca (pi?tek)

 

 • 17:00  -19,00 - Rejestracja uczestników (sala konferencyjna)
 • 17:00 - 18:00 - Pokaz slajdów autorstwa ?ukasza P?oskonia, pt. Projekt" Ochrona podkowca ma?ego w Polsce" w fotografii (sala konferencyjna)
 • 18:30 - 19:30 - Kolacja (sto?ówka Gaja)

 

 

23 marca (sobota)

 

 • 7:00 - 8:00-?niadanie (sto?ówka Gaja)
 • 8:30 - 12:00 -Sesja terenowa - W programie wyjazdu przewidziana jest prezentacja konkretnych dzia?a? ochronnych realizowanych w ramach projektu "Ochrona podkowca ma?ego w Polsce"- (remont pokrycia dachu, przystanek szlak podkowca).
 • 12:00 - 12:30 Przerwa kawowa

 

12:30 Sesja I (sala konferencyjna)

 

 • 12.30-12.50 Rafa? Szkudlarek i inni. - Projekt ochrony podkowca ma?ego (Rhinolophus hipposideros) w Polsce
 • 12.50-13.10 Anna Bator i inni. - Wyniki monitoringu liczebno?ci podkowca ma?ego Rhinolophus hipposideros w schronieniach letnich w Polsce
 • 13.10-13.20 Krzysztof Piksa i inni. - Wyniki inwentaryzacji i monitoringu zimowego podkowca ma?ego w Polsce
 • 13.20-13.40 Andrzej Wegiel i inni - Telemetria podkowca ma?ego w otoczeniu kolonii rozrodczej na strychu Klasztoru w Szczyrzycu
 • 13.40-14.00 Jolanta W?giel i inni. - Promocja projektu "Ochrona podkowca ma?ego w Polsce"
 • Obiad 14.00 - 15.10

15.10 Sesja II

 • 15.10-15.30 Grzegorz Le?i?ski&Adam Olszewski - Sk?ad gatunkowy i zmiany liczby nietoperzy w najwi?kszym zimowisku w ?rodkowej Polsce w latach 2008-2012
 • 15.30-15.50 Agata Rozik i inni. - Chiropterofauna rezerwatu Skamienia?e Miasto
 • 15.50-16.10 Bronis?aw Wo?oszyn&Dumitru Muratiu - Bioró?norodno?? wirtualna versus realna. Badany przypadek: Rhinolophidae w Karpatach
 • 16.10-16.30

16.30 Sesja III

 

 • 16.30-16.50 Alek Rachwald i inni.-  Inwentaryzacja nietoperzy na du?ym obszarze w pó?nocno-wschodniej Polsce jako rezultat bada? do celów oceny oddzia?ywania ?rodowiskowego
 • 16.50-17.10 Katarzyna Janik i inni. - Ma?e antropogeniczne zimowiska nietoperzy w województwie ?wi?tokrzyskim
 • 17.10-17.30 Ksenia Kravchenko i inni. - Metodyka inwentaryzacji i monitoringu letnich populacji nietoperzy z u?yciem ultra-cienkich sieci
 • Przerwa 17.30 -18.00

 • 18.00 Sesja IV
 • 18.00 - 18.20 Joanna Furmankiewicz i inni. Najwi?ksze zimowiska nietoperzy na Dolnym ?l?sku - nowe stanowiska i wieloletnie zmiany liczebno?ci zimuj?cych populacji
 • 18.20-18.40 Martin Ce?uch i inni. -  Conservation of bats in buildings in Slovakia
 • 18.40-19.00 Grzegorz K?ys - Wybrane aspekty hibernacji podkowca ma?ego Rhinolophus hiposideros
 • Przerwa 19.00 - 19.30

 

19.30 Sesja V

 • 19.30-19.50 Jan Cichocki&Dariusz ?upicki - Czy mo?na ochroni? nietoperze przed kolizjami z pojazdami?
 • 19.50-20.10 Grzegorz Go??bniak-  Budowa dróg w Polsce a ochrona nietoperzy
 • 20.10-20.30 Tomasz Kokurewicz - Ochrona nietoperzy w obszarze Natura 2000 "Nietoperek" z perspektywy 20 lat do?wiadcze?
 • 20.40 Uroczysta kolacja

24 marca Niedziela

 


 • 7.00 - 8.30 ?niadanie
 • 8.30  Sesja posterowa VI
 • 10.30  Sesja VII

 • 10.30-10.50 Joanna Furmankiewicz i inni. - Wp?yw ultrad?wi?ków o wysokiej mocy na aktywno?? nietoperzy - mo?liwo?ci ochrony nietoperzy na farmach wiatrowych
 • 10.50-11.10 Iwona Goottfreid i inni. - Jaki rodzaj lasów preferuj? mopki Barbastella barbastellus w okresie rozrodu?
 • 11.10-11.30 Aneta Zapart i inni.- Wykorzystanie siedlisk przez nocka ?ydkow?osego Myotis dasycneme w pó?nocnej Polsce w okresie ci??y i laktacji
 • Przerwa 11.30-11.50

11.50 Sesja VIII

 

 • 11.50-12.10 Mateusz Ciechanowski - Preferencje siedliskowe nietoperzy w mozaikowych krajobrazach Pojezierza Pomorskiego i Pobrze?a Ba?tyku
 • 12.10-12.30 Robert Mys?ajek&Korenliusz Kurek -  Przywi?zanie nietoperzy do kryjówek zimowych i letnich oraz miejsc rojenia - implikacje dla ochrony
 • 12.30-12.50 Tomasz Postawa i inni. - Zmienno?? wielko?ci czaszki dwóch gatunków gacków (Plecotus auritus i P. austriacus) w strefie styku: efekt regu?y Bergmanna czy konkurencji?

 

Oficjalne zako?czenie konferencji

13.00 Obiad