BĹ‚Ä…d
  • XML Parsing Error at 1:646. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:293. Error 9: Invalid character

Drukuj PDF

 

Krynica Zdrój, 22-24 marca 2013 r.

Organizator: Polskie Towarzystwo Przyjació? Przyrody "pro Natura"

Konferencja odbywa si? w ramach projektu "Ochrona podkowca ma?ego w Polsce" wspó?finansowanego przez Uni? Europejsk? ze ?rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i ?rodowisko oraz Narodowy Fundusz Ochrony ?rodowiska i Gospodarki Wodnej.

Miejsce konferencji:

Centrum Szkolenia LZD w Krynicy Zdroju, ul. Ludowa 10 (www.krynica.ur.krakow.pl).

Cel:

Celem konferencji jest szeroka wymiana do?wiadcze? na temat czynnych metod ochrony nietoperzy, realizowanych przez ró?ne podmioty, w odniesieniu do ró?nych gatunków tych zwierz?t. W trakcie obrad zaprezentowane zostan? wykonywane w ostatnim czasie dzia?ania ochronne na rzecz nietoperzy, ich ocena skuteczno?ci, aktualny stan wiedzy na temat poszczególnych gatunków, odb?dzie si? tak?e dyskusja i wymiana opinii. W szczególno?ci organizatorzy, chc? przedstawi? dzia?ania realizowane w ramach projektu "Ochrona podkowca ma?ego w Polsce".

 

 

Komitet naukowy:

Rafa? Szkudlarek (PTPP "pro Natura"), Mateusz Ciechanowski (Uniwersytet Gda?ski), Witold Grzywi?ski (UP w Poznaniu), Andrzej Kepel (PTOP "Salamandra"), Grzegorz Lesi?ski (SGGW), Robert Mys?ajek (SdN "Wilk"), Krzysztof Piksa (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie), Andrzej W?giel (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu).

Komitet organizacyjny:

Rafa? Szkudlarek (przewodnicz?cy), Anna Bator, Renata Paszkiewicz, ?ukasz P?osko?, Andrzej Pytel, Marcin Warcha?owski, Jolanta W?giel (sekretarz).

Koszty uczestnictwa:

Konferencja finansowana jest przez Uni? Europejsk? ze ?rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i ?rodowisko i udzia? w niej jest bezp?atny. Uczestnicy konferencji pokrywaj? jedynie koszty materia?ów konferencyjnych w wysoko?ci 20 z? oraz noclegów, których cena jest uzale?niona od komfortu pokoju i wynosi od 148 z?/dob? w pokoju 1-osobowym do 34 z?/dob? w pokoju studenckim wieloosobowym. Op?ata pobierana b?dzie na miejscu podczas rejestracji.

Zg?oszenia:

Udzia? w konferencji nale?y zg?asza? do 3 marca 2013 r. na adres e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

Liczba miejsc jest ograniczona, o udziale w konferencji decydowa? b?dzie kolejno?? zg?osze?.

Streszczenie referatów i posterów nale?y przesy?a? do 8 marca 2013 r. na adres e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamujÄ…cymi. W przeglÄ…darce musi być wĹ‚Ä…czona obsĹ‚uga JavaScript, ĹĽeby go zobaczyć. . Autorzy referatów i posterów zobowi?zani s? do zapoznania si? z wytycznymi dla autorów, b?d?cych jednocze?nie szablonem streszczenia. W przypadku zbyt du?ej liczby zg?osze?, o kwalifikowaniu referatów do wyg?oszenia na konferencji b?dzie decydowa? komitet naukowy.

 

Prosimy o zaznaczenie odpowiednich noclegów w formularzu zg?oszeniowym.

Kontakt:

Zg?oszenia przyjmuje oraz informacji na temat konferencji udziela Jolanta W?giel

tel. 695 744 932, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

Ramowy program konferencji

22 marca (pi?tek)

do 17:00 Rejestracja uczestników

17:00 - 18:00 Pokaz slajdów autorstwa ?ukasza P?oskonia, pt. Projekt Ochrona podkowca ma?ego w Polsce w fotografii

18:30 - 19:30 Kolacja

 

23 marca (sobota)

7:00 - 8:00 ?niadanie

8:30 - 12:00  Sesja terenowa

W programie wyjazdu przewidziana jest prezentacja konkretnych dzia?a? ochronnych realizowanych w ramach projektu ?Ochrona podkowca ma?ego w Polsce (remont pokrycia dachu, instalacja platformy na guano), a tak?e zaprezentowanie przystanku na ?szlaku podkowca?.

12:00 - 12:30 Przerwa kawowa

12:30 - 15:00 I sesja referatowa

 

  • Praktyczne metody ochrony nietoperzy realizowane w projekcie ?Ochrona podkowca ma?ego w Polsce?
  • Letni monitoring stanowisk podkowca ma?ego w Po?udniowej Polsce
  • Zimowy monitoring liczebno?ci podkowca ma?ego
  • Wyniki telemetrii podkowca ma?ego w otoczeniu letniej koloni nietoperzy na strychu Klasztoru w Szczyrzycu.
  • Promocja projektu unijnego

 

15:00 - 16:00 Obiad

16:00 - 17:30 II sesja referatowa

17:30- 18:00 Przerwa kawowa

18:00 - 19:30 III sesja referatowa

20:00 - Uroczysta kolacja

 

24 marca (niedziela)

8:00 -  9:00 ?niadanie

9:00 - 10:00 Sesja posterowa

10:00 - 10:30 Przerwa kawowa

10:30 - 12:00 IV sesja referatowa

12:00 - 12:30 Przerwa kawowa

12:30 - 14:00 V sesja referatowa

14:00 - 14:30 Dyskusja i podsumowanie konferencji

14:30 - 15:30 Obiad