Błąd
  • XML Parsing Error at 1:646. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:293. Error 9: Invalid character

O podkowcu na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu

Drukuj PDF

29 listopada br. na Wydziale Le?nym Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, odby?o si? seminarium podczas ktrego zosta? zaprezentowany projekt Lasw Pa?stwowych w ramach programu LIFE+: "Ochrona r?norodno?ci biologicznej na obszarach le?nych w tym w ramach Siecie Natura 2000 " promocja najlepszych praktyk" realizowany jest przez Centrum Koordynacji Projektw ?rodowiskowych.

Jednym z zada? tego projektu jest promocja tzw. dobrych praktyk - czyli najlepszych projektw z zakresu ochrony przyrody realizowanych na terenach le?nych. Podczas spotkania zosta?y zaprezentowane trzy takie projekty:

Zbigniew Szel?g nadle?niczy z ?opuchwka, zaprezentowa? projekt ochrony pachnicy,

Marcin Majrzak nadle?niczy z Tuczna zaprezentowa? projekt zabezpieczenia zimowiska nietoperzy w Strzalinach.

Jolanta W?giel z PTPP "pro Natura" zaprezentowa?a projekt ochrony podkowca ma?ego w Polsce.

Seminarium poprowadzi? prof. dr hab. Piotr ?akomy - prodziekan ds. Nauki i Rozwoju Wydzia?u Le?nego. Na spotkanie przybyli licznie studenci z le?nictwa, wyk?adowcy akademiccy, przedstawiciele prasy.Mi?? niespodziank? by?o przybycie delegacji z Fundacji Wspierania Inicjatyw Ekologicznycznych, ktrzy przyjechali na spotkanie, a? z Krakowa.

Pan ?ukasz Por?bski - kierownik projektu "Ochrona r?norodno?ci biologicznej na obszarach le?nych (...)", z?o?y? na r?ce prelegentw gratulacje nadania prezentowanym projektom tytu?u "Dobrych praktyk". Poinformowa? tak?e, ?e do wszystkich organizacji, ktrych projekty zosta?y wytypowane jako dobre praktyki w ochronie przyrody na terenach le?nych, zosta? wys?any list gratulacyjny od Adama Wasiaka - dyrektora Dyrekcji Generalnej Lasw Pa?stwowych.