Błąd
  • XML Parsing Error at 1:646. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:293. Error 9: Invalid character

Podkowcowy projekt jako przyk?ad dobrej praktyki - seminarium w Poznaniu

Drukuj PDF
29 listopada na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu odb?dzie si? seminarium pt. "Program Life+ w promocji ochrony przyrody". Celem spotkania jest przybli?enie s?uchaczom dwch projektw realizowanych przez jednostki Lasw Pa?stwowych.

W?rd prezentowanych projektw znalaz? si? projekt pt. "Ochrona r?norodno?ci biologicznej na obszarach le?nych, w tym w ramach sieci NATURA 2000 - promocja najlepszych praktyk" . Jednym z zada? tego projektu jest promocj? najlepszych praktyk w zakresie ochrony r?norodno?ci biologicznej w ramach sieci Natura 2000. I w?a?nie jako "dobra praktyka" zostanie zaprezentowany nasz podkowcowy projekt. Serdecznie zapraszam wszystkich zainteresowanych.

Program
Seminarium odb?dzie si? w czwartek 29.11.2012r. w Poznaniu.
Rozpocz?cie o godz. 18.15, Dom Studencki "Przylesie", ul. Wojska Polskiego 85.

  • Marcin Go??biowski (DGLP) - Prezentacja spo?ecznej kampanii informacyjno - edukacyjnej "?wiadomi zagro?enia".
  • ?ukasz Por?bski (CKP?) - Prezentacja projektu: "Ochrona r?norodno?ci biologicznej na terenach le?nych w tym w ramach sieci Natura 2000 - promocja najlepszych praktyk".
  • Zbigniew Szel?g (Nadle?nictwo ?opuchwko) - Przyk?ad dobrej praktyki: prezentacja projektu "Budowa sieci nauczania na rzecz ?rodowiska oraz ochrona pachnicy d?bowej na obszarze wytypowanym do sieci Natura 2000 PLH300001 Biedrusko".
  • Marcin Majchrzak (Nadle?nictwo Tuczno) - Przyk?ad dobrej praktyki: "Zabezpieczenie cennego zimowiska nietoperzy, a tak?e udost?pnienia obiektu dla celw turystycznyczno-edukacyjnych".
  • Jolanta W?giel (PTPP "pro Natura") - Przyk?ad dobrej praktyki: prezentacja projektu "Ochrona podkowca ma?ego w Polsce".