Błąd
  • XML Parsing Error at 1:646. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:293. Error 9: Invalid character

Mi?dzynarodowa Noc Nietoperzy z podkowcem

Drukuj PDF

Noc Nietoperzy to mi?dzynarodowa impreza . Co roku w ponad 30 krajach organizacje zajmuj?ce si? nietoperzami przygotowuj? prezentacje, wystawy i nocne spacery po??czone z obserwacj?. Jest to impreza polecana przez organizacj? EUROBATS zajmuj?c? si? ochron? europejskich populacji nietoperzy.

8 pa?dziernika w siedzibie Nadle?nictwa Limanowa odby?a si? Noc Nietoperzy . Wsp?organizatorem tej imprezy by?o Polskie Towarzystwo Przyjaci? Przyrody "pro Natura".

Noc Nietoperzy rozpocz?? si? jeszcze za dnia spotkaniem w budynku nadle?nictwa Limanowa

Noc Nietoperzy obfitowa?a w atrakcje. By?y prelekcje, terenowy pokaz sprz?tu u?ywanego w badaniach nietoperzy, ognisko. Imprez? zaszczyci?a pani Monika Lesz radca ministra w Ministerstwie ?rodowiska.

Noc Nietoperzy rozpocz?? si? jeszcze za dnia spotkaniem w budynku nadle?nictwa Limanowa. Otworzy? go i prowadzi? go Pan Jan Legutko nadle?niczy Nadle?nictwa Limanowa wraz z Jolant? W?giel pracownikiem Wydzia?u Le?nego UP w Poznaniu.

W sesji plenarnej przedstawiono referaty:

  • Ochrona nietoperzy na terenie RDLP w Krakowie - Jakub Zygarowicz (Nadle?nictwo Limanowa)
  • Prezentacja projektu "Ochrona r?norodno?ci biologicznej na terenach le?nych w tym w ramach sieci Natura 2000 - promocja najlepszych praktyk" - ?ukasz Por?bski, Miros?aw J?drzejewski (Centrum Koordynacji Projektw ?rodowiskowych)
  • Prezentacja projektu " Wyst?powanie nietoperzy w lasach w zale?no?ci od wieku, struktury przestrzennej i sk?adu gatunkowego drzewostanw" - Andrzej W?giel (Wydzia? Le?ny, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
  • Prezentacja projektu "Ochrona podkowca ma?ego w Polsce"- Jolanta W?giel (Polskie Towarzystwo Przyjaci? Przyrody "pro Natura", Wydzia? Le?ny, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)

Wieczorem uczestnicy udali si? do podn?a ?opienia, gdzie odby?a si? cz??? terenowa poprowadzona przez Krzysztofa Piks? i Wojciecha Guba?? ( Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie). Po cz??ci terenowej, uczestnicy rozgrzali si? przy kominku w kwaterze my?liwskiej, gdzie na nich czeka?y regionalne wyroby z pobliskiej gminy S?opnice.

Cz??? terenowa poprowadzona przez  Krzysztofa Piks? i Wojciecha Guba?? ( Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)

W imprezie wzi?li udzia? przedstawiciele okolicznych w?adz gminnych, naukowcy, pracownicy RDO? , m?odzie?, le?nicy, przedstawiciele mediw.

Noc Nietoperzy zorganizowa?y wsplnie Wydzia? Le?ny Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Regionalna Dyrekcja Lasw Pa?stwowych w Krakowie, Centrum Koordynacji Projektw ?rodowiskowych, , Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Polskie Towarzystwo Przyjaci? Przyrody "pro Natura" oraz Zesp? Parkw Krajobrazowych Wojewdztwa Ma?opolskiego.

Po cz??ci terenowej, uczestnicy rozgrzali si? przy kominku w kwaterze my?liwskiej, gdzie na nich czeka?y regionalne wyroby z pobliskiej gminy S?opnice

Media interesowa?y si? podkowcowym projektem